Про комплексну реконструкцiю кварталiв (мiкрорайонiв) застарiлого житлового фонду
Законом встановлено, що реалiзацiя iнвестицiйних проектiв комплексної реконструкцiї кварталiв (мiкрорайонiв) застарiлого житлового фонду здiйснюється за умови попереднього i повного вiдшкодування вартостi власникам жилих примiщень втрат шляхом надання за їх згодою iншого житла або грошової компенсацiї. Вiдселення власникiв (наймачiв) жилих (нежилих) примiщень будинкiв, що реконструюються, здiйснюється за умови згоди цих власникiв (наймачiв) вiдповiдно до договорiв, якi iнвестор-забудовник укладає з кожним власником (наймачем) цих примiщень.

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про комплексну реконструкцiю кварталiв (мiкрорайонiв)
застарiлого житлового фонду


Цей Закон визначає правовi, економiчнi, соцiальнi та
органiзацiйнi засади проведення комплексної реконструкцiї
кварталiв (мiкрорайонiв) iз замiною застарiлого житлового та
нежитлового фондiв.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термiнiв

У цьому Законi термiни вживаються в такому значеннi:

власник жилого (нежилого) примiщення - фiзична чи юридична
особа, яка набула право власностi на жиле (нежиле) примiщення на
пiдставах, що не забороненi законом;

застарiлий житловий фонд - сукупнiсть об`єктiв житла до п`яти
поверхiв, крiм садибної забудови, якi за технiчним станом не
вiдповiдають сучасним нормативним вимогам щодо безпечного i
комфортного проживання, граничний строк експлуатацiї яких збiг або
знос основних конструкцiйних елементiв яких становить не менше
60 вiдсоткiв;

iнвестицiйний проект комплексної реконструкцiї кварталiв
(мiкрорайонiв) застарiлого житлового фонду - сукупнiсть
органiзацiйних, фiнансових та технiчних заходiв, якi здiйснюються
за iнвестицiйним договором, типова форма якого затверджується
Кабiнетом Мiнiстрiв України;

iнвестор-забудовник - фiзична чи юридична особа, яка фiнансує
будiвництво у порядку, встановленому законодавством;

маневрений житловий фонд - житловий фонд, сформований
iнвестором-забудовником за власнi кошти та призначений для
тимчасового проживання громадян на час проведення реконструкцiї
житла застарiлого житлового фонду;

об`єкт реконструкцiї застарiлого житлового фонду - квартал
(мiкрорайон) застарiлого житлового фонду;

непридатнi для проживання будинки - жилi будiвлi, якi
вiдповiдно до законодавства визнанi аварiйними або ветхими;

реконструкцiя жилого будинку - перебудова жилого будинку з
метою полiпшення умов проживання, експлуатацiї, змiни кiлькостi
жилих квартир, загальної та жилої площi тощо, пов`язана iз змiною
геометричних розмiрiв, функцiонального призначення, замiною
окремих конструкцiй, їх елементiв, основних технiко-економiчних
показникiв;

реконструкцiя житлового фонду - перебудова житлового фонду з
метою полiпшення умов проживання, експлуатацiї, змiни кiлькостi
жилих квартир, загальної та жилої площi тощо, пов`язана iз змiною
геометричних розмiрiв, функцiонального призначення, замiною
окремих конструкцiй, їх елементiв, основних технiко-економiчних
показникiв, або знесення застарiлого житлового фонду в кварталi
(мiкрорайонi) та будiвництво нового житлового фонду кварталу
(мiкрорайону);

стартовi жилi будинки - будинки, побудованi в першочерговому
порядку пiд час комплексної реконструкцiї кварталiв (мiкрорайонiв)
з метою переселення мешканцiв застарiлого житлового фонду;

суспiльна потреба - потреба територiальної громади у
забезпеченнi громадян житловим фондом та об`єктами соцiальної
сфери, яка задовольняється комплексною реконструкцiєю кварталiв
(мiкрорайонiв) вiдповiдно до вимог цього Закону;

житловий або нежитловий фонд, що прирiвнюється до застарiлого
або на який поширюється дiя цього Закону, - житловий або
нежитловий фонд, який не є застарiлим, але розташований у межах
територiї комплексної забудови, реконструкцiї кварталу
(мiкрорайону) та ускладнює реалiзацiю проекту такої забудови;

квартал (мiкрорайон) - територiя щiльної забудови, в межах
якої здiйснюється замiна, реконструкцiя застарiлого житлового
фонду та такого, що прирiвнюється до застарiлого або на який
поширюється дiя цього Закону.

Стаття 2. Державна полiтика у сферi комплексної реконструкцiї
кварталiв (мiкрорайонiв) iз замiною застарiлого
житлового фонду

Державна полiтика у сферi комплексної реконструкцiї кварталiв
(мiкрорайонiв) iз замiною застарiлого житлового фонду базується на
засадах:

сприяння реалiзацiї права громадян України на житло;

проведення комплексної реконструкцiї та забудови територiй
кварталiв (мiкрорайонiв) вiдповiдно до мiстобудiвної документацiї,
проектiв забудови територiї, проектної документацiї на будiвництво
окремих об`єктiв у цих кварталах (мiкрорайонах);

об`єднання коштiв iнвесторiв-забудовникiв та органiв
мiсцевого самоврядування для здiйснення iнженерної пiдготовки,
спорудження об`єктiв соцiальної сфери, iнженерно-транспортної
iнфраструктури, проведення благоустрою та озеленення прилеглих
прибудинкових територiй, а в разi необхiдностi - знесення
застарiлого житлового фонду;

визначення на конкурсних засадах iнвестора-забудовника
комплексної реконструкцiї кварталу (мiкрорайону);

гарантiї та забезпечення захисту майнових прав громадян на
жилi та нежилi примiщення, якi реконструюються;

визначення майнових прав на збудованi, реконструйованi жилi
та нежилi примiщення на засадах цивiльно-правового договору,
типова форма якого затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України;

рацiонального використання територiй кварталiв (мiкрорайонiв)
вiдповiдно до встановлених норм i правил;

розмiщення об`єктiв будiвництва в кварталах (мiкрорайонах)
застарiлої забудови на територiях, визначених на пiдставi проекту
забудови територiї та проекту плану земельно-господарського
устрою;

координацiї органом мiсцевого самоврядування дiй з питань
реконструкцiї, замiни житлового фонду та розроблення програми
(iнвестицiйної, органiзацiйної, технiчної тощо), визначення
зобов`язань, вiдповiдальностi за їх невиконання учасниками
реконструкцiї, замiни житлового фонду;

забезпечення гарантiй речових прав на нерухоме майно пiд час
комплексної реконструкцiї кварталiв (мiкрорайонiв) застарiлого
житлового фонду;

забезпечення дотримання вимог щодо створення для осiб з
обмеженими фiзичними можливостями та iнших маломобiльних груп
населення умов для їх безбар`єрного доступу до всiх
реконструйованих або заново збудованих, включаючи стартовi жилi
будинки, об`єктiв жилого та громадського призначення i територiй
кварталiв (мiкрорайонiв).

Стаття 3. Сфера дiї Закону

Цей Закон регулює вiдносини, що виникають у зв`язку з
реалiзацiєю iнвестицiйного проекту комплексної реконструкцiї
кварталiв (мiкрорайонiв) застарiлого житлового фонду.

Суб`єктами цього Закону є органи виконавчої влади, органи
мiсцевого самоврядування, iнвестори-забудовники, власники i
наймачi жилого (нежилого) примiщення, юридичнi та фiзичнi особи,
власники i орендарi земельних дiлянок та iншого нерухомого майна
на територiї забудови.

Дiя цього Закону не поширюється на об`єкти, розташованi на
охоронюваних археологiчних територiях, в зонах охорони пам`яток та
iсторичних ареалах населених мiсць, визначених у порядку,
встановленому законодавством.

Стаття 4. Законодавство України у сферi реконструкцiї, замiни
житлового фонду

Законодавство України у сферi реконструкцiї, замiни житлового
фонду базується на Конституцiї України ( 254к/96-ВР ) i
складається з нормативно-правових актiв цивiльного, житлового та
земельного законодавства, цього Закону та iнших
нормативно-правових актiв, що регулюють вiдносини у цiй сферi.

Вiдносини, пов`язанi з вiдведенням земельних дiлянок для
житлового будiвництва, реконструкцiєю жилих будинкiв, наданням
кредитiв, регулюються вiдповiдним законодавством та державними
стандартами, будiвельними нормами i мiсцевими правилами забудови з
урахуванням положень цього Закону.

Роздiл II
ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНIВ ВИКОНАВЧОЇ
ВЛАДИ ТА ОРГАНIВ МIСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
ЩОДО РЕКОНСТРУКЦIЇ, ЗАМIНИ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Стаття 5. Повноваження центральних органiв виконавчої влади

Центральнi органи виконавчої влади у сферi будiвництва,
архiтектури та житлово-комунального господарства, земельних
ресурсiв, екологiї та природних ресурсiв у межах своєї
компетенцiї:

готують пропозицiї щодо формування державної полiтики у сферi
комплексної реконструкцiї кварталiв (мiкрорайонiв) застарiлого
житлового фонду;

координують та контролюють дiяльнiсть мiсцевих органiв
виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування з питань
комплексної реконструкцiї кварталiв (мiкрорайонiв) застарiлого
житлового фонду в населених пунктах;

розробляють i затверджують державнi стандарти, норми та
правила в межах, установлених законом;

забезпечують контроль за дотриманням вимог
нормативно-правових актiв у сферi земельних та житлових вiдносин;

органiзують розробку проектiв державних програм з
реконструкцiї, замiни житлового фонду;

здiйснюють нормативно-правове забезпечення та iншi
повноваження, передбаченi законом.

Стаття 6. Повноваження Ради мiнiстрiв Автономної Республiки
Крим, обласних, районних, Київської та
Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй

Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласнi, районнi,
Київська та Севастопольська мiськi державнi адмiнiстрацiї, у разi
делегування їм таких повноважень вiдповiдними радами, вiдповiдно
до своєї компетенцiї:

беруть участь у розробленнi та забезпечують виконання
державних i регiональних програм з реконструкцiї, замiни житлового
фонду;

iнформують населення про проведення заходiв щодо
реконструкцiї, замiни житлового фонду;

здiйснюють контроль за виконанням мiсцевих програм
реконструкцiї, замiни житлового фонду, в тому числi за додержанням
законодавства України пiд час проведення конкурсiв iз залучення
iнвесторiв-забудовникiв до виконання зазначених програм.

Київська та Севастопольська мiськi державнi адмiнiстрацiї, у
разi делегування їм таких повноважень вiдповiдними радами, готують
проект рiшення про органiзацiю комплексної забудови, реконструкцiї
кварталiв (мiкрорайонiв) та визначають на конкурсних засадах
iнвестора-забудовника, встановлюють вимоги щодо будiвництва
об`єктiв соцiальної сфери на територiях комплексної забудови,
реконструкцiї кварталiв (мiкрорайонiв).

Стаття 7. Повноваження органiв мiсцевого самоврядування

Органи мiсцевого самоврядування:

приймають рiшення щодо вилучення (викупу), передачi земельних
дiлянок у зв`язку з проведенням комплексної реконструкцiї
кварталiв (мiкрорайонiв) iз замiною застарiлого житлового фонду
для задоволення суспiльних потреб;

сприяють розвитку житлового будiвництва i реконструкцiї,
замiнi житлового фонду за рахунок усiх джерел фiнансування;

затверджують та виконують мiсцевi програми комплексної
реконструкцiї кварталiв (мiкрорайонiв) застарiлого житлового
фонду, його замiни, беруть участь у розробленнi та виконаннi
вiдповiдних державних i регiональних програм;

забезпечують розроблення i затвердження генеральних планiв
вiдповiдних населених пунктiв, детальних планiв територiй,
проектiв забудови та iншої мiстобудiвної документацiї, визначають
на пiдставi мiстобудiвної документацiї територiї комплексної
реконструкцiї кварталiв (мiкрорайонiв) застарiлого житлового фонду
та приймають рiшення щодо комплексної реконструкцiї кварталiв
(мiкрорайонiв);

визначають на конкурсних засадах iнвестора-забудовника та
укладають з ним iнвестицiйний договiр на виконання iнвестицiйного
проекту комплексної реконструкцiї кварталiв (мiкрорайонiв)
застарiлого житлового фонду;

iнформують населення про перспективи забудови та виконання
мiсцевих програм з реконструкцiї, замiни житлового фонду;

здiйснюють контроль за дотриманням вимог законодавства щодо
надання житлового та нежитлового фондiв на правi власностi чи
оренди власникам (наймачам), житловий (нежитловий) фонд яких
пiдлягає реконструкцiї вiдповiдно до цього Закону;

готують висновки щодо надання або вилучення земельних дiлянок
вiдповiдно до законодавства;

визначають порядок i термiни переселення мешканцiв,
звiльнення житлового та нежитлового фондiв, а також порядок i
термiни знесення будiвель застарiлого житлового фонду та iнших
споруд згiдно з вимогами цього Закону;

приймають рiшення щодо делегування районним у мiстах радам
повноважень iз затвердження плану земельно-господарського устрою;

досягають попередньої домовленостi iз забудовником-iнвестором
про умови та строки припинення права власностi на нерухоме майно,
у тому числi права власностi та права на оренду земельних дiлянок,
з його власником;

вирiшують в установленому законом порядку всi спiрнi питання,
пов`язанi з вiдселенням наймачiв та власникiв житла;

вирiшують iншi питання, пов`язанi з реконструкцiєю, замiною
житлового фонду вiдповiдно до законодавства.

Роздiл III
ОРГАНIЗАЦIЙНО-ПРАВОВI
ОСНОВИ РЕКОНСТРУКЦIЇ, ЗАМIНИ
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Стаття 8. Нормативне регулювання вiдносин пiд час
реконструкцiї, замiни житлового фонду

Реконструкцiя застарiлого житлового фонду здiйснюється згiдно
з нормативами, встановленими у сферi землеустрою, мiстобудування,
озеленення територiй, утримання будинкiв i споруд та прибудинкових
територiй, освiтлення територiй, охорони здоров`я, довкiлля,
земель, поводження з вiдходами.

Iнвестор-забудовник здiйснює заходи з утилiзацiї вiдходiв, що
утворюються пiд час знесення будинкiв, сприяє вивезенню для
повторного використання будiвельних матерiалiв i конструкцiй
заiнтересованими у цьому фiзичними та юридичними особами, якi
набули право на здiйснення такого виду дiяльностi в установленому
законом порядку.

Стаття 9. Джерела фiнансування реконструкцiї, замiни
житлового фонду

Джерелами фiнансування реконструкцiї, замiни житлового фонду
є:

кошти iнвесторiв, якi беруть участь у реалiзацiї проектiв
реконструкцiї, замiни житлового фонду;

кошти фондiв реконструкцiї, замiни житлового фонду, утворених
вiдповiдно до закону;

кошти державного та мiсцевих бюджетiв з подальшим їх
поверненням;

iншi джерела, не забороненi законом.

Стаття 10. Контроль за дотриманням стандартiв, нормативiв,
норм, порядкiв i правил пiд час реконструкцiї,
замiни житлового фонду

Контроль за дотриманням стандартiв, нормативiв, норм,
порядкiв i правил пiд час реконструкцiї, замiни житлового фонду
здiйснюється в установленому законодавством порядку органами
виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування.

Стаття 11. Обов`язки органiв мiсцевого самоврядування

Органи мiсцевого самоврядування:

забезпечують проведення iнвентаризацiї застарiлого житлового
фонду, що пiдлягає комплекснiй реконструкцiї;

приймають рiшення щодо проведення комплексної реконструкцiї
кварталiв (мiкрорайонiв) застарiлого житлового фонду;

проводять конкурс з метою визначення iнвестора-забудовника
для виконання програми комплексної реконструкцiї кварталiв
(мiкрорайонiв) застарiлого житлового фонду;

затверджують та погоджують передпроектну та проектну
документацiю забудови територiї, пiдготовлену
iнвесторами-забудовниками;

укладають з iнвесторами-забудовниками - переможцями конкурсу
договiр на проведення реконструкцiї, замiни нежитлового та
житлового фондiв;

контролюють виконання iнвестором-забудовником своїх
зобов`язань;

протягом одного мiсяця з дня прийняття оприлюднюють у засобах
масової iнформацiї своє рiшення про реалiзацiю проекту
реконструкцiї, замiни житлового фонду;

у встановлений законом строк письмово повiдомляють власникiв
та наймачiв жилих примiщень, власникiв та користувачiв земельних
дiлянок, iнженерних мереж, розташованих у межах кварталiв
(мiкрорайонiв) реконструкцiї, про умови та особливостi реалiзацiї
прав власностi/користування у зв`язку з проведенням комплексної
реконструкцiї кварталу (мiкрорайону);

створюють фонди реконструкцiї, замiни житлового фонду за
рахунок коштiв, що надiйшли вiд продажу i оренди комунального
майна, землi, у складi мiсцевого бюджету;

iнiцiюють разом з iнвесторами-забудовниками скликання
установчих зборiв щодо створення об`єднання спiввласникiв
багатоквартирних будинкiв;

передають у власнiсть або в оренду об`єднанню спiввласникiв
багатоквартирного будинку земельну дiлянку - прибудинкову
територiю;

забезпечують своєчасне вiдселення власникiв та наймачiв жилих
(нежилих) примiщень iз застарiлого житлового фонду, що пiдлягає
знесенню, на попередньо погоджених з iнвестором-забудовником
умовах та вирiшують в установленому законом порядку всi спiрнi
питання, пов`язанi з таким вiдселенням;

виступають позивачем у судових спорах щодо переселення
власникiв та наймачiв жилих (нежилих) примiщень iз застарiлого
житлового фонду;

оприлюднюють у засобах масової iнформацiї проекти забудови
територiї комплексної реконструкцiї кварталiв (мiкрорайонiв)
застарiлого житлового фонду;

залучають представникiв вiдповiдних територiальних громад,
громадських органiзацiї до обговорення планiв реконструкцiї
застарiлого житлового фонду;

пiсля прийняття рiшень про розроблення мiстобудiвної
документацiї щодо реконструкцiї кварталiв (мiкрорайонiв)
застарiлого житлового фонду повiдомляють через засоби масової
iнформацiї про порядок подання пропозицiй щодо цiєї документацiї,
порядок її обговорення.

Стаття 12. Порядок компенсацiї власникам (наймачам)
жилих (нежилих) примiщень, земельних дiлянок
та iншого майна, вiдчуженого пiд час комплексної
реконструкцiї кварталiв (мiкрорайонiв) застарiлого
житлового фонду

Реалiзацiя iнвестицiйних проектiв комплексної реконструкцiї
кварталiв (мiкрорайонiв) застарiлого житлового фонду здiйснюється
за умови попереднього i повного вiдшкодування вартостi власникам
жилих примiщень втрат шляхом надання за їх згодою iншого житла або
грошової компенсацiї.

Власникам нежилих примiщень надається за їх згодою iнше
рiвноцiнне нежиле примiщення або грошова компенсацiя.

Власникам садибних жилих будинкiв, якi вилучаються разом iз
земельною дiлянкою для суспiльної потреби, надається за їх згодою
рiвноцiнна земельна дiлянка з побудованим на нiй житлом або
грошова компенсацiя вiдповiдно до цього Закону.

Розмiр грошової компенсацiї за жиле (нежиле) примiщення
визначається на основi експертної оцiнки жилого (нежилого)
примiщення, проведеної вiдповiдно до закону.

Спори щодо вилучення жилого (нежилого) примiщення, розмiру
викупної вартостi або iнших умов компенсацiї, визначеної згiдно з
цiєю статтею, вирiшуються в судовому порядку.

Вiдселення власникiв (наймачiв) жилих (нежилих) примiщень
будинкiв, що реконструюються, здiйснюється за умови згоди цих
власникiв (наймачiв) вiдповiдно до договорiв, якi
iнвестор-забудовник укладає з кожним власником (наймачем) цих
примiщень.

У разi знесення житлових будинкiв в межах територiї
комплексної реконструкцiї кварталiв (мiкрорайонiв) застарiлого
житлового фонду вiдселення власникiв (наймачiв) жилих примiщень у
маневрений житловий фонд не допускається.

Вiдселення наймачiв жилих (нежилих) примiщень здiйснюється за
умови попереднього надання їм iнших рiвноцiнних за площею та
кiлькiстю кiмнат жилих (нежилих) примiщень у межах кварталу
(мiкрорайону) комплексної реконструкцiї населеного пункту в
порядку, встановленому законодавством.

Власник (наймач) жилого примiщення, який не перебуває на
квартирному облiку, має право отримати на умовах компенсацiї в
межах територiї комплексної реконструкцiї кварталiв (мiкрорайонiв)
застарiлого житлового фонду iнше житло, в якому кiлькiсть кiмнат
та жила площа не менше кiлькостi кiмнат та жилої площi квартири
будинку, що пiдлягає знесенню, незалежно вiд числа зареєстрованих
у ньому осiб. Жила площа, що пропонується, може бути безоплатно
збiльшена до 50 вiдсоткiв жилої площi квартири будинку, що
пiдлягає знесенню.

Власнику (наймачу) жилого примiщення, який перебуває на день
набрання чинностi цим Законом на квартирному облiку, надається
нове житло з урахуванням норми жилої площi, встановленої законом.
У разi надання такого житла:

власник (наймач) жилого примiщення та громадяни,
зареєстрованi за цим мiсцем проживання, знiмаються з облiку осiб,
якi потребують полiпшення житлових умов;

iнвестор-забудовник звiльняється вiд сплати частини пайової
участi у створеннi iнженерно-транспортної та соцiальної
iнфраструктури вiдповiдного населеного пункту на суму вартостi
збiльшеної загальної площi наданого житла.

При розподiлi жилих примiщень та визначеннi поверху
враховуються потреби людей з обмеженими фiзичними можливостями.

У разi якщо iнвестор-забудовник не може запропонувати
власнику (наймачу) жилого примiщення в межах територiї комплексної
реконструкцiї кварталiв (мiкрорайонiв) застарiлого житлового фонду
iнше житло, що вiдповiдає вимогам частин дев`ятої та десятої цiєї
статтi, житло бiльшої площi надається за рахунок коштiв
iнвестора-забудовника.

У разi якщо iнвестор-забудовник може запропонувати власнику
(наймачу) жилого примiщення в межах територiї комплексної
реконструкцiї кварталiв (мiкрорайонiв) застарiлого житлового фонду
iнше житло, що вiдповiдає вимогам частин дев`ятої та десятої цiєї
статтi, але власник (наймач) жилого примiщення бажає отримати
житло бiльшої площi, йому може бути запропоновано житло бiльшої
площi, нiж передбачено частинами дев`ятою та десятою цiєї статтi,
з оплатою ним рiзницi за ринковою вартiстю.

У разi якщо власник жилого примiщення бажає отримати житло
меншої площi, нiж передбачено частиною дев`ятою цiєї статтi, йому
може бути запропоновано таке житло з оплатою рiзницi за ринковою
вартiстю iнвестором-забудовником.

Власнику (наймачу) жилого примiщення надаються за рахунок
iнвестора-забудовника транспортний засiб та вантажники для
перевезення майна або компенсуються документально пiдтвердженi
витрати, пов`язанi з переселенням.

Власник (наймач) жилого примiщення має позачергове право в
мiсячний термiн з дня переселення на телефонiзацiю за рахунок
iнвестора-забудовника наданої для переселення квартири, якщо
вилученi у нього квартира, жиле примiщення були телефонiзованi.

Власник гаража має право на грошову компенсацiю за ринковою
вартiстю або на мiсце на органiзованiй автостоянцi в межах
територiї реконструкцiї кварталiв (мiкрорайонiв) за рахунок
iнвестора-забудовника та за наявностi законних пiдстав володiти,
користуватися i розпоряджатися гаражем.

Iнвалiди iз захворюваннями опорно-рухового апарату, якi на
законних пiдставах є власниками гаражiв та автомобiлiв з ручним
керуванням, мають право на грошову компенсацiю за ринковою
вартiстю або на мiсце за їх вибором у наземному (пiдземному)
паркiнгу поблизу мiсця проживання в межах територiї реконструкцiї
кварталiв (мiкрорайонiв) до вселення в нове житло.

Власник земельної дiлянки, землекористувач (орендар),
письмово попереджений органом виконавчої влади або органом
мiсцевого самоврядування про вилучення (викуп) земельної дiлянки
для суспiльних потреб, зобов`язаний повiдомити протягом одного
мiсяця з дня попередження вiдповiдний орган про своє рiшення щодо
вiдчуження земельної дiлянки. У разi недосягнення згоди спiр про
вiдчуження земельної дiлянки розв`язується у судовому порядку.

Усi спори, якi виникають у зв`язку з виконанням
iнвестицiйного проекту комплексної реконструкцiї кварталiв
(мiкрорайонiв) застарiлого житлового фонду щодо речових прав на
житловий (нежитловий) фонд, вирiшуються у судовому порядку.

Стаття 13. Обов`язки iнвесторiв-забудовникiв

Iнвестор-забудовник забезпечує:

розроблення детального плану, проекту забудови територiї,
плану земельно-господарського устрою, проектiв будiвель i споруд з
дотриманням вимог щодо безбар`єрного доступу осiб з обмеженими
фiзичними можливостями та iнших маломобiльних груп населення до
всiх реконструйованих об`єктiв житлового та цивiльного призначення
i територiй кварталiв (мiкрорайонiв);

виконання повного обсягу будiвельних робiт;

з метою попереднього переселення надання на умовах
компенсацiї власникам (наймачам) жилих примiщень iншого житла
вiдповiдно до статтi 12 цього Закону або за їх згодою вiдшкодовує
вартiсть жилих примiщень;

надання органу мiсцевого самоврядування на умовах, визначених
iнвестицiйним договором, частини житла у повнiй будiвельнiй
готовностi, призначенiй для переселення мешканцiв iз жилих
примiщень, що пiдлягають знесенню;

виконання досягнутої та попередньо погодженої органом
мiсцевого самоврядування домовленостi про умови та строки
припинення права власностi на нерухоме майно, в тому числi права
власностi та права на оренду земельних дiлянок, з його власником,
що оформлюється вiдповiдними договорами. У разi недосягнення
домовленостi спiр про припинення прав власностi розв`язується у
судовому порядку;

надання на умовах компенсацiї власникам нежилих примiщень у
будинках, що були знесенi, iншої рiвноцiнної площi на територiї
комплексної реконструкцiї кварталiв (мiкрорайонiв) застарiлого
житлового фонду або за згодою власника вiдшкодування її вартостi у
порядку, встановленому законом;

здiйснення власними силами та за рахунок власних коштiв
заходiв з утилiзацiї вiдходiв, що утворюються пiд час знесення
будинкiв, сприяє вивезенню для повторного використання будiвельних
матерiалiв i конструкцiй заiнтересованими у цьому фiзичними та
юридичними особами, якi набули право на здiйснення такого виду
дiяльностi в установленому законом порядку, з подальшим
благоустроєм територiї;

пiдтвердження обсягiв власних та залучених iнвестицiй
вiдповiдно до показникiв вартостi одного гектара територiї
забудови.

Iнвестор-забудовник розпоряджається на власний розсуд
визначеною iнвестицiйним договором часткою побудованої ним жилої
та нежилої площi для одержання прибутку.

Роздiл IV
ПIДГОТОВКА КОНКУРСНОЇ ДОКУМЕНТАЦIЇ
ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСIВ IЗ
ЗАЛУЧЕННЯ IНВЕСТОРIВ-ЗАБУДОВНИКIВ ДЛЯ
РЕАЛIЗАЦIЇ ПРОЕКТIВ РЕКОНСТРУКЦIЇ,
ЗАМIНИ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Стаття 14. Особливостi проектування, розроблення та
погодження проектiв реконструкцiї, замiни
житлового фонду

Стартовi жилi будинки повиннi бути розташованi в межах
кварталiв (мiкрорайонiв), що реконструюються, або, як виняток, за
рiшенням органу мiсцевого самоврядування - на вiльних земельних
дiлянках в межах сумiжних кварталiв (мiкрорайонiв) вiдповiдно до
мiстобудiвних об?рунтувань.

Надання вихiдних даних на проектування об`єктiв забудови
кварталiв (мiкрорайонiв) забезпечується у порядку, визначеному
законом.

За рiшенням органiв мiсцевого самоврядування розроблення
проектної документацiї на будiвництво об`єктiв може здiйснюватися
до прийняття рiшення про надання земельної дiлянки вiдповiдно до
закону.

Проектна документацiя на будiвництво об`єктiв погоджується
вiдповiдно до законодавства з пiдприємствами, установами та
органiзацiями, що надали технiчнi умови, тiльки у разi
неможливостi забезпечення виконання цих умов.

Стаття 15. Проведення конкурсу iз залучення
iнвесторiв-забудовникiв для реалiзацiї проектiв
реконструкцiї, замiни житлового фонду

У разi оголошення конкурсу iз залучення
iнвесторiв-забудовникiв для реалiзацiї проектiв реконструкцiї,
замiни житлового фонду орган мiсцевого самоврядування приймає
рiшення, в якому визначаються:

умови i порядок проведення конкурсу та укладення
iнвестицiйного договору;

умови квалiфiкацiйного вiдбору учасникiв конкурсу;

порядок придбання конкурсної документацiї;

строк проведення конкурсу;

склад конкурсної комiсiї.

Обов`язковими умовами конкурсу є:

забезпечення за рахунок iнвестора-забудовника власникiв
(наймачiв) жилих примiщень, якi переселяються, житлом у межах
норм, установлених статтею 12 цього Закону;

забезпечення за рахунок iнвестора-забудовника власникiв
(наймачiв) нежилих примiщень, що викуповуються, рiвноцiнними
примiщеннями або грошовою компенсацiєю;

участь iнвестора-забудовника у розбудовi
iнженерно-транспортної та соцiальної сфери територiї забудови.

Iнформацiя про оголошення конкурсу має бути опублiкована в
засобах масової iнформацiї не пiзнiше нiж за 30 днiв до дня
проведення конкурсу.

Конкурс вважається таким, що вiдбувся, якщо в ньому взяли
участь не менше трьох учасникiв. У разi вiдсутностi встановленої
мiнiмальної кiлькостi заявок конкурс не проводиться. Повторний
конкурс оголошується не ранiше нiж через два мiсяцi.

Стаття 16. Порядок планування робiт з реконструкцiї, замiни
житлового фонду

Територiї, де вiдповiдно до цього Закону повинна
здiйснюватися реконструкцiя, замiна житлового фонду, визначаються
на пiдставi генеральних планiв та планiв земельно-господарського
устрою.

Обмеження речових прав на об`єкти нерухомого майна, що
знаходяться на територiї комплексної реконструкцiї кварталiв
(мiкрорайонiв) застарiлого житлового фонду, пiдлягають державнiй
реєстрацiї вiдповiдно до закону.

Пiсля державної реєстрацiї рiшення про вiднесення об`єктiв
нерухомого майна до застарiлого житлового фонду в установленому
законом порядку забороняється здiйснення будь-яких дiй,
спрямованих на змiну власника таких об`єктiв або розширення його
прав при переселеннi.

У детальних планах та проектах забудови територiї повиннi
бути визначенi:

територiї, в межах яких має здiйснюватися реконструкцiя,
замiна застарiлого житлового фонду;

обсяг застарiлого житлового фонду, який пiдлягає
реконструкцiї, замiнi та такого, що прирiвнюється до нього;

технiчний стан житлового фонду та його експлуатацiйнi данi;

обсяги та стан нежитлового фонду та такого, що прирiвнюється
до нього;

планувальна структура кварталу (мiкрорайону);

обсяги та вартiсть робiт iз зведення жилих будинкiв,
створення iнженерної iнфраструктури;

щiльнiсть нової забудови, обсяг житла, що вилучається та
(або) надається мешканцям застарiлого житлового фонду при
переселеннi, а також заплановано для комерцiйної реалiзацiї;

черговiсть, строки виконання робiт з урахуванням завдань
комплексної забудови.

У планах земельно-господарського устрою повиннi бути
визначенi:

вiдповiднi територiї населених пунктiв, щодо об`єктiв яких
може бути застосовано вiдчуження пiсля розроблення та затвердження
проекту забудови кварталу (мiкрорайону);

умови надання земельних дiлянок на територiї, де повинна
здiйснюватися реконструкцiя, замiна житлового фонду, та умови
плати за землю на перiод будiвництва;

об?рунтування розподiлу земель за формами власностi пiсля
здiйснення реконструкцiї, замiни житлового фонду;

порядок i обсяг компенсацiї власникам земель приватної
власностi у разi виникнення потреби у цих землях згiдно iз
затвердженою мiстобудiвною документацiєю.

План земельно-господарського устрою, затверджений в
установленому порядку, є пiдставою для надання у власнiсть або
оренду земельних дiлянок для реконструкцiї, замiни житлового фонду
пiсля вилучення, викупу земельних дiлянок для суспiльних потреб.

Порядок складення плану земельно-господарського устрою
затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Стаття 17. Особливостi орендної плати за користування землею

Рiчна орендна плата за земельнi дiлянки державної та
комунальної власностi, переданi в оренду iнвестору-забудовнику на
перiод будiвництва i до введення об`єктiв мiстобудування в
експлуатацiю, але не бiльше нiж на три роки, встановлюється:

для земель пiд об`єктами загального користування (вулицями,
скверами, парками, площами тощо) та соцiально-побутового
призначення (дитячими садками, яслами, школами тощо) - 1 гривня
незалежно вiд площi;

для земель пiд iншими об`єктами - 0,03 вiдсотка їх
нормативної грошової оцiнки.

Пiсля введення об`єктiв мiстобудування в експлуатацiю рiчна
орендна плата за земельнi дiлянки справляється вiдповiдно до
законодавства.

Роздiл V
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

2. До приведення законодавства у вiдповiднiсть iз цим Законом
нормативно-правовi акти застосовуються в частинi, що не суперечить
цьому Закону.

3. Кабiнету Мiнiстрiв України в тримiсячний термiн з дня
набрання чинностi цим Законом:

пiдготувати та подати до Верховної Ради України пропозицiї
щодо внесення до законодавчих актiв змiн, якi випливають iз цього
Закону;

розробити i привести вiдповiдно до цього Закону свої
нормативно-правовi акти, забезпечити розробку та прийняття
мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади
нормативно-правових актiв вiдповiдно до цього Закону;

забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актiв, що суперечать цьому Закону.

add company