Главный списокУтепление, энергосбережение, отопление дома

Захист трубопроводiв вiд замерзанняЧасто виникає необхiднiсть захистити труби вiд замерзання або забезпечити пiдтримування необхiдної температури рiдини, що протiкає по трубопроводах. Компанiя DEVI A/S (Данiя) пропонує просте й ефективне вирiшення цих проблем – використання кабельних нагрiвальних систем. Системи DEVI для нагрiвання труб складаються з нагрiвальних кабелiв deviflex ™, терморегуляторiв devireg ™ i монтажного обладнання. Терморегулятори з датчиками температури гарантують досягнення оптимальних результатiв при мiнiмальному споживаннi енергiї. Системи захисту вiд замерзання встановлюються на об’єктах, де необхiдно запобiгти замерзанню й пошкодженню льодом водопровiдних, водостiчних або каналiзацiйних труб. Системи для пiдтримування температури забезпечують визначену температуру в трубопроводах з гарячою водою чи iншими рiдинами. Нагрiвальний кабель DEVI може монтуватися всерединi водопровiдної труби або на зовнiшнiй поверхнi труб рiзного призначення – для внутрiшнiх i зовнiшнiх мереж i для трубопроводiв, що знаходяться над чи пiд землею. Переваги систем пiдiгрiвання труб такi: • вiдсутнiсть обледен.ння на/у трубах; • постiйне протiкання рiдин у трубопроводах; • можливiсть установлювати трубопроводи в будь-якому зручному мiсцi; • вiдсутнiсть витрат на ремонт пiсля суворої зими; • вiдсутнiсть затвердiнь i застоїв в’язких рiдин у трубопроводах; • ефективне гаряче водопостачання. Труби, прокладенi над землею, особливо пiддаються холоду, отже, їм необхiдна добра термоiзоляцiя. Труби звичайно iзолюються пiнопластом, мiнеральною ватою або iншими видами iзоляцiї товщиною вiд 10 до 50 мм. Ізоляцiя повинна бути захищена вiд проникнення вологи, яка може її пошкодити i зробити менш ефективною. У бiльшостi випадкiв потужностi кабелю 10 Вт на 1 м труби достатньо для захисту вiд замерзання, якщо зовнiшнiй дiаметр труби не перевищує 50 мм, шар iзоляцiї – не менше 50 мм, зовнiшня температура – не нижче -30 OC. При встановленнi труб iз системами захисту вiд обледенiння пiд землею немає необхiдностi помiщати їх так само глибоко на рiвень непромерзання грунту, як i труби без обiгрiвання. Нагрiвальний кабель установлюється безпосередньо на поверхнi труби i приклеюється алюмiнiєвою стрiчкою, що забезпечує оптимальний контакт мiж кабелем i трубою. Нагрiвальний кабель може встановлюватися й у трубi. Для цього методу встановлення застосовується кабель deviflex ™ DTIV-9 (9 Вт/м) або DPH-10 (10 Вт/м). Цей метод дуже ефективний, оскiльки кабель знаходиться в прямому контактi iз середовищем, що обiгрiвається. Нагрiвальнийкабель вiдносно жорсткий, що робить установлення бiльш легким для прямих дiлянок труб. Спецiальне покриття з харчового полiетилену не має будь-яких шкiдливих видiлень i не змiнює смак питної води. Для цього типу встановлення необхiдно точно вимiряти дiлянку трубопроводу, щоб уникнути необхiдностi обрiзати кабель чи згортати його в петлю. Нагрiвальний кабель не повинен прокладатися через запiрнi вентилi. Нагрiвальнi кабелi, установлюванi у трубах з питною водою, повиннi пiдключатися через диференцiальне реле (реле струмiв витоку). Саморегулювальнi нагрiвальнi кабелi DEVI використовуються для танення льоду та снiгу у жолобах i водостоках, для захисту труб вiд обледенiння i для пiдтримування температури рiдини, що протiкає. Мiж двома паралельними мiдними провiдниками саморегулювального нагрiвального кабелю по всiй його довжинi знаходиться температурозалежний елемент опору. При пiдключеннi з’єднувальних провiдникiв до мережi струм проходить через цей елемент опору i нагрiває його. При нагрiваннi значення опору збiльшується, викликаючи зниження струму, а отже, i нагрiвання (цим пояснюється ефект саморегулювання). Керування потужнiстю вiдбувається незалежно по всiй довжинi кабелю вiдповiдно до температури навколишнього середовища бiля кожної точки кабелю. Завдяки цiй можливостi саморегулювання попереджається перегрiвання окремих дiлянок кабелю, так само, як при його перехрещуваннi чи зiткненнi з iншим кабелем. Завдяки паралельнiй подачi напруги на весь нагрiвальний кабель вiн може бути вкорочений у будь-якому мiсцi. Це полегшує проектування й установлення на об’єктi. На трубах, де необхiдна висока температура (вiд 50 до +160 OC) чи висока потужнiсть (до 40 Вт/м) використовуються силiконовi нагрiвальнi кабелi. Силiконовий нагрiвальний кабель не повинен контактувати зi штучними або натуральними жирами чи олiями через небезпеку руйнування iзоляцiї! Силiконовi кабелi керуються терморегуляторами devireg ™. Загальнi рекомендацiї Труби повиннi бути теплоiзольованi, оскiльки це значно зменшує тепловтрати. Це стосується всiх труб, незалежно вiд того, розташованi вони пiд чи над землею. Кабель не повинен укладатися на гострих краях труби. Ізольованi труби повиннi бути позначенi попереджувальним знаком iз зовнiшнього боку iзоляцiйного матерiалу. Екран нагрiвальних кабелiв повинен бути заземлений вiдповiдно до дiючих правил експлуатацiї i будiвельних стандартiв. Не рекомендується укладати кабель при температурi нижче -5 OC. Кабель повинен бути закрiплений алюмiнiєвою клейкою стрiчкою по всiй довжинi. При цьому нагрiвальний кабель не має прямого контакту з iзоляцiйним матерiалом, мiцно крiпиться до поверхнi труби i має гарне тепловiдведення. Кабель датчика крiпиться до труби так само, як нагрiвальний кабель. Датчик температури має бути приклеєний алюмiнiєвою стрiчкою i, по можливостi, помiщений посерединi мiж лiнiями кабелю на поверхнi труби. Вибiр виробу Кабелi deviflex ™ максимальною потужнiстю 10 Вт/м i devi-pipeguard ™ 10/15/25 використовуються для систем захисту вiд обледенiння на трубах в установках, де температура труби не перевищує 40 OC. Для захисту пластикових труб вiд обледенiння/замерзання потужнiсть кабелю не повинна перевищувати 10 Вт/м. Для металевих труб потужнiсть може бути вищою. Кабелi DTIV-9 i DPH-10 використовуються в трубах з питною водою. Кабель devi-hotwatt ™ 55 використовується в трубопровiдних системах для пiдтримування температури гарячої води чи iнших рiдин (до 85 OC). Силiконовi кабелi використовуються у системах пiдiгрiвання труб, де потрiбна висока температура (до 160 OC) чи висока потужнiсть (до 40 Вт/м). Системи DEVI захисту вiд обледенiння i пiдтримування температури керуються терморегуляторами devireg ™ 316, devireg ™ 330 або devireg ™ 610. Усi терморегулятори мають виходи контактiв реле, i, таким чином, можуть керувати кабельною обiгрiвальною системоювеликої потужностi через магнiтнi пускачi (контактори).
add company