Главный списокЗаконодательство

ЗАКОН УКРАЇНИ Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістюЗАКОН УКРАЇНИ Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 52, ст.377 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 ) ( У тексті Закону слово "угода" в усіх відмінках і числа замінено словом “договір” у відповідному відмінку і числі згідно із Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 ) Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Відносини, які регулюються цим Законом Цей Закон встановлює загальні принципи, правові та організаційні засади залучення коштів фізичних і юридичних осіб в управління з метою фінансування масового будівництва житла та особливості управління цими коштами. (Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV (3201-15) від 15.12.2005) Стаття 2. Визначення термінів Для цілей цього Закону терміни вживаються в такому значенні: вимірна одиниця об’єкта інвестування — встановлена правилами фонду фінансування будівництва одиниця виміру об’єкта інвестування, яка визначається в метричних одиницях або в частках (відсотках) цього об’єкта інвестування як єдиного цілого; управитель — фінансова установа, яка від свого імені діє в інтересах установників управління майном і здійснює управління залученими коштами згідно із законодавством, Правилами фонду та отримала в установленому порядку дозвіл/ліцензію; (Абзац третій статті 2 в редакції Закону N 3201-IV (3201-15) від 15.12.2005) договір управління майном — договір, за яким установник управління передає управителю у довірчу власність майно з метою досягнення визначених ним цілей та встановлює обмеження щодо окремих дій управителя з управління цим майном. За цим Законом договором управління майном для фонду фінансування будівництва (далі — ФФБ) є договір про участь у ФФБ, а для фонду операцій з нерухомістю (далі — ФОН) — договір на придбання сертифікатів ФОН; (Абзац четвертий статті 2 в редакції Закону N 3201-IV (3201-15) від 15.12.2005) закріплення об’єкта інвестування за довірителем — встановлення правовідносин між довірителем та управителем на підставі договору про участь у ФФБ, за яких у довірителя виникає право вимоги на цей об’єкт інвестування в майбутньому; об’єкт будівництва — будівля, споруда або комплекс споруд, будівництво яких організує забудовник та фінансування будівництва яких здійснює управитель за рахунок отриманих в управління коштів; (Абзац шостий статті 2 в редакції Закону N 3201-IV (3201-15) від 15.12.2005) об’єкт інвестування — квартира або приміщення соціально-побутового призначення (вбудовані в житлові будинки або окремо розташовані нежитлові приміщення, гаражний бокс, машиномісце тощо) в об’єкті будівництва, яке після завершення будівництва стає окремим майном; Правила фонду (Правила ФФБ, Правила ФОН) — система норм, затверджена та оприлюднена управителем цього фонду, якої мають дотримуватися всі суб’єкти системи фінансово-кредитних механізмів будівництва житла для досягнення мети управління майном, визначеної установником управління; позичальник — довіритель ФФБ, який отримав у банку кредит для участі в ФФБ; поточна ціна вимірної одиниці об’єкта інвестування — встановлена на момент розрахунків ціна права вимоги на одну вимірну одиницю цього об’єкта інвестування; сертифікат ФОН — цінний папір, що засвідчує право його власника на отримання доходу від інвестування в операції з нерухомістю; договір управителя із забудовником (далі — договір) — договір, який регулює взаємовідносини управителя із забудовником щодо організації спорудження об’єктів будівництва з використанням отриманих в управління управителем коштів та подальшої передачі забудовником об’єктів інвестування установникам управління; (Абзац дванадцятий статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV (3201-15) від 15.12.2005) установник управління майном (далі — установник) — особа, яка передає майно управителю в довірчу власність на підставі договору управління майном. У цьому Законі для ФФБ — це довіритель, при емісії сертифікатів ФОН — це власник сертифікатів ФОН; фінансування будівництва — використання управителем отриманих в управління коштів на спорудження об’єктів будівництва за умовами договору; фонд операцій з нерухомістю — кошти, отримані управителем ФОН в управління, а також нерухомість і інше майно, майнові права та доходи, набуті від управління цими коштами; фонд фінансування будівництва — кошти, передані управителю ФФБ в управління, які використані чи будуть використані управителем у майбутньому на умовах Правил фонду та договорів про участь у ФФБ. Стаття 3. Система фінансово-кредитних механізмів і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю Системою фінансово-кредитних механізмів при будівництві житла та операціях з нерухомістю (далі — система фінансово-кредитних механізмів) за цим Законом є врегульовані цим Законом та договорами дії суб’єктів системи при організації будівництва житла, фінансуванні цього будівництва та здійсненні операцій з нерухомістю. Суб’єктами такої системи є довірителі, управителі, забудовники, страхові компанії, емітенти сертифікатів ФОН та власники сертифікатів ФОН. Суб’єкти системи фінансово-кредитних механізмів не мають права втручатися в дії управителя щодо здійснення управління майном. Відносини між суб’єктами системи фінансово-кредитних механізмів припиняються після виконання усіх зобов’язань перед установниками управління майном. Стаття 4. Вимоги до окремих суб’єктів системи фінансово-кредитних механізмів Управителем може бути фінансова установа. (Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV (3201-15) від 15.12.2005) Забудовником може бути особа, яка згідно із законодавством має право на виконання функцій замовника будівництва для спорудження об’єктів будівництва та уклала договір з управителем. (Частина друга статті 4 в редакції Закону N 3201-IV (3201-15) від 15.12.2005) Стаття 5. Фонди в управлінні, мета їх створення Фінансові установи створюють фонди за власною ініціативою в порядку, визначеному цим Законом. Залежно від мети створення фонд може бути: фондом фінансування будівництва; фондом операцій з нерухомістю. Метою створення ФФБ є отримання довірителями ФФБ у власність житла. Метою створення ФОН є отримання доходу власниками сертифікатів цього ФОН. Стаття 6. Об’єкти управління майном. Довірча власність Об’єктами управління майном у системі фінансово-кредитних механізмів є ФФБ та ФОН. Об’єкт управління майном знаходиться в довірчій власності управителя.v Управитель є довірчим власником отриманого ним в управління майна. Управитель здійснює управління майном відповідно до Правил фонду та договору управління майном. Майно, набуте управителем у результаті управління, включається до складу отриманого в управління майна. Стаття 7. Управитель фонду Управитель фонду на праві довірчої власності здійснює управління фондом та для досягнення мети управління майном, визначеної установниками цього фонду, перераховує частину отриманих коштів на фінансування будівництва. Решта коштів залишається в управлінні управителя відповідно до Правил фонду. Вільні кошти на поточних рахунках фонду, які тимчасово не передані на фінансування будівництва, банк-управитель має право використовувати при здійсненні банківських операцій. При цьому банк-управитель несе відповідальність за їх збереження власними коштами. Управитель при реалізації права довірчої власності: має право одночасно здійснювати управління кількома різними фондами; не може відповідати за своїми боргами активами фонду; несе відповідальність за дотримання вимог цього Закону та Правил фонду. Стаття 8. Обмеження права довірчої власності управителя Правила фонду мають передбачати обмеження права довірчої власності управителя, встановлені установником управління майном у договорі управління майном: управитель не може доручити здійснення управління майном іншим особам та зобов’язаний здійснювати управління майном особисто; управитель не може використовувати отримане в управління майно не за цільовим призначенням, визначеним у договорі управління майном; інші обмеження, встановлені законом або договором управління майном. Стаття 9. Укладання договору між управителем та забудовником Управитель укладає із забудовником договір, за яким замовляє забудовнику збудувати один або декілька об’єктів будівництва, ввести їх в експлуатацію та передати об’єкти інвестування установникам цього фонду та на умовах, визначених цим Законом та Правилами фонду. (Частина перша статті 9 в редакції Закону N 3201-IV (3201-15) від 15.12.2005) (Частину другу статті 9 виключено на підставі Закону N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 ) За кожним об’єктом будівництва забудовник або його підрядник забов’язаний укласти із страховиком, визначеним управителем, договір обов’язкового страхування будівельно-монтажних робіт на весь час спорудження об’єкта будівництва та на гарантійний термін від ризиків його пошкодження або знищення внаслідок техногенних аварій та природних явищ — на користь управителя як довірчого власника. (Частина третя статті 9 в редакції Закону N 3201-IV (3201-15) від 15.12.2005) Управитель визначає банк, в якому має бути відкритий поточний рахунок забудовника та поточні рахунки його підрядників, субпідрядників та інших суб’єктів підприємницької діяльності, які беруть участь у спорудженні об’єкта будівництва. Ця умова має бути внесена забудовником у договори підряду та інші договори, пов’язані із спорудженням об’єкта будівництва. За кожним об’єктом будівництва забудовник передає управителю перелік об’єктів інвестування в об’єкті будівництва, який є попереднім обсягом замовлення на будівництво, та майнові права на ці об’єкти інвестування для подальшої передачі установникам фонду на умовах Правил цього фонду. Без письмової згоди управителя забудовник не має права відчужувати або обтяжувати будь-яким способом об’єкти інвестування, майнові права на які передані управителю фонду. (Частина п’ята статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV (3201-15) від 15.12.2005) Забудовник зобов’язаний виконати свої зобов’язання за договором щодо організації спорудження об’єктів будівництва та своєчасного введення їх в експлуатацію незалежно від обсягу замовлення на будівництво, підтвердженого управителем. (Частина шоста статті 9 в редакції Закону N 3201-IV (3201-15) від 15.12.2005) Протягом періоду будівництва управитель відповідно до умов договору підтверджує забудовнику обсяг замовлення на будівництво шляхом надання даних про об’єкти інвестування, майнові права на які передані установникам фонду на умовах Правил цього фонду. Стаття 10. Особливості забезпечення виконання зобов’язань забудовника за договором перед управителем фонду Виконання зобов’язань забудовника за договором, укладеним між ним та управителем фонду, забезпечується встановленням іпотеки. Предметом іпотеки за іпотечним договором можуть бути майнові права на нерухомість, яка є об’єктом будівництва, або, за згодою управителя, об’єкт незавершеного будівництва, або нерухоме майно. Іпотечний договір має бути укладений у письмовій формі та нотаріально посвідчений відповідно до закону. (Частина перша статті 10 в редакції Закону N 3201-IV (3201-15) від 15.12.2005) В договорі має бути передбачене зобов’язання забудовника уступити управителю майнові права на нерухомість, яка є об’єктом будівництва, у разі виникнення обумовленого цим договором ризику невиконання забудовником своїх зобов’язань перед управителем. (Частина друга статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV (3201-15) від 15.12.2005) За кожним об’єктом будівництва забудовник та управитель укладають: (Абзац перший частини третьої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV (3201-15) від 15.12.2005) договір уступки майнових прав на нерухомість, яка є об’єктом будівництва, з відкладальними умовами; договір доручення з відкладальними умовами, за яким управителю у разі порушення забудовником умов договору доручається виконувати функції забудовника, у тому числі шляхом передоручення цих функцій іншим особам. При цьому забудовник на час дії договору має право надавати безвідкличну довіреність управителю на право делегування третім особам функцій забудовника у разі порушення останнім умов договору з управителем. У разі виявлення управителем визначеного договором ризику порушення забудовником умов договору договір уступки заставленого майнового права набирає чинності і забудовник повинен передати управителю фонду майно та майнові права на нерухомість, яка є об’єктом будівництва. У разі невиконання забудовником умов договору управитель має право звернути стягнення на предмет іпотеки відповідно до законодавства. Розділ II ФОНД ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА Стаття 11. Створення ФФБ Фінансова установа, яка відповідає вимогам цього Закону, може за власною ініціативою створити ФФБ. ФФБ не є юридичною особою. ФФБ може бути двох видів — ФФБ виду А та ФФБ виду Б. Для ФФБ виду А поточну ціну вимірної одиниці об’єкта будівництва, споживчі властивості об’єктів інвестування, коефіцієнти поверху та комфортності визначає забудовник, при цьому він приймає на себе ризик щодо недостатності залучених коштів на спорудження об’єкта будівництва, та зобов’язаний своєчасно ввести його в експлуатацію незалежно від обсягу фінансування. (Частина третя статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV (3201-15) від 15.12.2005) Для ФФБ виду Б: забудовник бере на себе зобов’язання дотримуватися рекомендацій управителя щодо споживчих властивостей об’єктів інвестування, здійснювати спорудження об’єктів будівництва без порушення графіків будівництва та відповідно до проектної документації і в межах загальної вартості будівництва, погодженої з управителем, та своєчасно ввести їх в експлуатацію у разі виконання управителем графіка фінансування будівництва; (Абзац другий частини четвертої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV (3201-15) від 15.12.2005) управитель визначає поточну ціну вимірної одиниці об’єкта будівництва, коефіцієнти поверху і комфортності та приймає на себе ризик щодо недостатності залучених коштів на спорудження об’єкта будівництва. При здійсненні управління ФФБ виду Б, для покриття ризику недостатності залучених коштів на спорудження об’єкта будівництва, управитель може укласти з визначеним ним страховиком договір страхування такого комерційного ризику. (Частина п’ята статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV (3201-15) від 15.12.2005) Управитель може створити ФФБ виду Б лише за наявності відповідного дозволу на прийняття управителем на себе комерційних ризиків. Дозвіл на прийняття управителем на себе комерційних ризиків, визначених цим Законом, надає відповідний орган, що здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя відповідно до розроблених ним нормативно-правових актів. (Частина сьома статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV (3201-15) від 15.12.2005) Управитель по кожному забудовнику може створити окремий ФФБ кожного виду. Для ФФБ виду Б у разі порушення забудовником умов договору, що за оцінкою управителя може призвести до підвищення його ризиків, управитель може в односторонньому порядку змінити умови договору з забудовником за конкретним об’єктом будівництва ФФБ виду Б на умови договору, що відповідають ФФБ виду А, та письмово повідомити про це довірителів за цим об’єктом будівництва та забудовника в місячний строк. (Частина восьма статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV (3201-15) від 15.12.2005) ФФБ вважається створеним після затвердження управителем Правил ФФБ, укладання договору з забудовником та відкриття рахунку ФФБ. Для кожного ФФБ відкривається окремий рахунок. Будь-які обмеження щодо кількості об’єктів будівництва, що можуть споруджуватися в рамках кожного ФФБ, не встановлюються. (Частина дев’ята статті 11 в редакції Закону N 3201-IV (3201-15) від 15.12.2005) Банк-управитель на рахунку ФФБ, відкритому у своєму балансі, акумулює, зберігає, обліковує отримані у довірчу власність кошти. Управитель, який не є банківською установою, відкриває в обраному ним банку на своє ім’я окремий поточний рахунок, який є рахунком фонду. Довірителями ФФБ можуть бути фізичні та юридичні особи. Залучені до ФФБ кошти використовуються управителем на умовах договору про участь у ФФБ у порядку, визначеному Правилами ФФБ. ФФБ діє до моменту виконання усіх зобов’язань перед довірителями. Стаття 12. Підстави функціонування ФФБ Управитель для кожного ФФБ розробляє й затверджує Правила ФФБ та інші необхідні внутрішні документи, що регламентують функціонування цього ФФБ. Правила ФФБ є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами цієї системи фінансування будівництва житла. Правила ФФБ визначають вид ФФБ, процедуру створення ФФБ, порядок організації взаємовідносин забудовника, управителя та довірителів, порядок встановлення управління майном, умови, особливості та обмеження здійснення управління майном, напрями та порядок використання залучених коштів, порядок участі у фонді та відмови від участі в ньому, типи вимірних одиниць об’єктів інвестування, порядок та умови закріплення об’єкта інвестування за довірителем, розмір винагороди управителя та інші умови функціонування ФФБ. (Частина друга статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV (3201-15) від 15.12.2005) Правила ФФБ є публічною пропозицією для вступу до фонду особи, яка бажає стати довірителем цього фонду, на підставі визнання цих Правил. Правила фонду мають передбачати обмеження права довірчої власності управителя ФФБ, встановлені установником управління майном у договорі управління майном, які визначають зобов’язання управителя виконувати встановлені цими Правилами процедури щодо: забезпечення передачі довірителю, який повністю проінвестував закріплений за ним об’єкт інвестування, майнових прав на цей об’єкт інвестування для подальшого отримання його у власність від забудовника; забезпечення можливості отримання довірителем, на умовах Правил ФФБ та договору управління майном, коштів з ФФБ на вимогу довірителя в разі його відмови від участі у фонді. (Частина четверта статті 12 в редакції Закону N 3201-IV (3201-15) від 15.12.2005) Після визнання довірителями Правил ФФБ та внесення до ФФБ коштів управитель ФФБ не має права вносити зміни та доповнення до Правил ФФБ без письмової згоди всіх довірителів. Згода довірителя вважається отриманою, якщо протягом 30 днів з дня надходження повідомлення управителя про внесення змін і доповнень до Правил ФФБ на вказану у договорі адресу довірителя управитель не отримав письмової відповіді довірителя. Стаття 13. Система функціонування ФФБ Система функціонування ФФБ передбачає: замовлення управителем ФФБ забудовнику організації спорудження об’єктів будівництва шляхом укладання договору, визначення характеристик об’єктів будівництва та попереднього обсягу замовлення; (Абзац другий частини першої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV (3201-15) від 15.12.2005) відкриття управителем ФФБ фінансування об’єктів будівництва; внесення довірителем коштів до ФФБ та передачу їх управителю ФФБ в управління за договором про участь у ФФБ; закріплення за довірителем обраного ним об’єкта інвестування, що є підтвердженням замовлення на спорудження цього об’єкта інвестування як складової частини об’єкта будівництва (внесення цього об’єкта інвестування до підтвердженого обсягу замовлення); можливість дострокового припинення управління майном за ініціативою довірителя, відкріплення від нього об’єкта інвестування, повернення довірителю коштів у розмірі та у порядку, визначених Правилами ФФБ, внаслідок зменшення обсягу підтвердженого замовлення на будівництво; можливість здійснення довірителем на умовах Правил ФФБ зміни об’єкта інвестування, уступки права вимоги за договором про участь у ФФБ третім особам, часткового отримання коштів з ФФБ; передачу управителем довірителям, які повністю проінвестували закріплені за ними об’єкти інвестування, майнових прав на ці об’єкти інвестування за договором про уступку майнових прав; організацію спорудження забудовником об’єктів будівництва відповідно до наданої за договором документації; фінансування управителем ФФБ спорудження об’єктів будівництва; формування управителем ФФБ оперативного резерву; здійснення управителем ФФБ контролю за цільовим використанням забудовником спрямованих на будівництво коштів; повернення забудовником коштів до ФФБ на вимогу управителя у випадках зменшення обсягу підтвердженого замовлення внаслідок відмови довірителя від участі у ФФБ, а також в інших випадках, визначених договором; здійснення управителем ФФБ контролю за виконанням забудовником своїх зобов’язань за договором; введення забудовником об’єкта будівництва в експлуатацію, письмове повідомлення про це управителя, замовлення технічної документації на об’єкт будівництва та на кожний об’єкт інвестування, передачу управителю ФФБ даних щодо фактичної площі об’єктів інвестування; здійснення довірителем остаточних розрахунків з управителем за даними щодо фактичної площі об’єктів інвестування; передачу управителем ФФБ забудовнику переліку довірителів, які мають право отримати у власність закріплені за ними об’єкти інвестування, відповідно до остаточно підтвердженого обсягу замовлення на будівництво; отримання довірителями у власність закріплених за ними об’єктів інвестування; закриття фінансування об’єкта будівництва і припинення дій за договором. Управитель ФФБ при здійсненні управління ФФБ: несе відповідальність за дотримання обмежень довірчої власності управителя, визначених Правилами ФФБ та визнаних довірителями ФФБ; (Абзац другий частини другої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV (3201-15) від 15.12.2005) несе зобов’язання перед довірителями ФФБ у межах договору про участь у ФФБ; може виступати в інтересах довірителів позивачем у разі невиконання забудовником своїх зобов’язань щодо строків спорудження і якості об’єктів будівництва та передачі довірителям у власність об’єктів інвестування. Стаття 14. Порядок укладання договору про участь у ФФБ Фізична або юридична особа стає довірителем ФФБ за умови передачі коштів в управління управителю ФФБ та укладання з управителем ФФБ договору про участь у ФФБ. Договір про участь у ФФБ укладається за умови надання особою визначених Правилами ФФБ документів, які ідентифікують цю особу. (Частина друга статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV (3201-15) від 15.12.2005) Управитель ФФБ для обліку переданих в управління коштів відкриває довірителю рахунок у системі обліку обраного ним ФФБ. Особа може бути довірителем в кількох різних ФФБ та в кожному фонді мати кілька рахунків у системі обліку відповідного ФФБ. Договір про участь у ФФБ обов’язково має містити: предмет договору; найменування особи довірителя; вид ФФБ; порядок передачі довірителем коштів в управління управителю ФФБ; обмеження щодо окремих дій управителя з управління майном; права та обов’язки управителя ФФБ та довірителя; дані про закріплений за довірителем об’єкт інвестування; строки та механізм повернення довірителю коштів на його вимогу; строк дії договору; відповідальність сторін за невиконання умов договору; порядок надання інформації довірителю про хід виконання умов договору; розмір та форму винагороди управителя ФФБ. Стаття 15. Порядок закріплення за довірителем об’єкта інвестування та умови передачі коштів в управління управителю ФФБ При укладенні договору про участь у ФФБ довіритель обирає конкретний об’єкт інвестування з переліку не закріплених за іншими довірителями об’єктів інвестування, що є у пропозиції управителя. Цей об’єкт інвестування управитель має закріпити за довірителем на умовах Правил ФФБ. При закріпленні об’єкта інвестування за довірителем: довіритель бере на себе зобов’язання щодо подальшого внесення коштів до ФФБ; управитель вилучає цей об’єкт з переліку об’єктів інвестування, що є у пропозиції управителя, для виключення можливості закріплення цього об’єкта за іншим довірителем та зобов’язується, за умови виконання довірителем своїх зобов’язань за договором про участь у ФФБ, включити довірителя до переліку довірителів, яким забудовник у подальшому зобов’язаний передати у власність закріплені за ними об’єкти інвестування. Закріплення об’єкта інвестування за довірителем є підтвердженням замовлення забудовнику на спорудження цього об’єкта інвестування як складової частини об’єкта будівництва (внесення цього об’єкта інвестування до підтвердженого обсягу замовлення). Розмір вимог довірителя на об’єкт інвестування визначається кількістю закріплених за довірителем вимірних одиниць об’єкта інвестування. Управитель після внесення довірителем коштів до ФФБ закріплює за довірителем відповідну кількість вимірних одиниць об’єкта інвестування з урахуванням поточної ціни вимірної одиниці об’єкта інвестування. Поточна ціна вимірної одиниці об’єкта інвестування визначається виходячи з встановлених поточної ціни вимірної одиниці об’єкта будівництва, коефіцієнтів поверху та комфортності цього об’єкта інвестування. На підставі цих даних управитель розраховує вартість зобов’язань довірителя щодо внесення коштів до ФФБ. Поточна ціна вимірної одиниці об’єкта будівництва не може бути встановлена нижче, ніж попередня ціна для цього об’єкта будівництва. У разі підвищення поточної ціни вимірної одиниці об’єкта інвестування у довірителя не виникає зобов’язань щодо внесення до ФФБ додаткових коштів за закріплені за ним вимірні одиниці об’єкта інвестування. Після внесення довірителем коштів до ФФБ управитель видає довірителю свідоцтво про участь у ФФБ — документ, що підтверджує участь довірителя у ФФБ. У свідоцтві про участь у ФФБ обов’язково мають бути зазначені: вид ФФБ; дані довірителя: для юридичних осіб: для резидентів — найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України; для нерезидентів — найменування, місцезнаходження та країна, де зареєстровано особу; для фізичних осіб: для громадян України — прізвище, ім’я, по батькові, адреса постійного місця проживання та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів; для іноземців, осіб без громадянства — прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), адреса постійного місця проживання за межами України; дата видачі свідоцтва; закріплений за довірителем об’єкт інвестування; запланована дата введення об’єкта будівництва в експлуатацію; сума коштів, переданих довірителем в управління управителю; кількість закріплених за довірителем вимірних одиниць об’єкта інвестування; графік подальшого внесення довірителем коштів до ФФБ; витяг з договору про зобов’язання забудовника перед управителем, який діє в інтересах довірителів, щодо спорудження об’єктів будівництва та передачі у власність довірителям об’єктів інвестування. Довірителі можуть вносити до ФФБ кошти в національній валюті України у готівковій чи безготівковій формі. Стаття 16. Фінансування будівництва з використанням отриманих в управління коштів Фінансування будівництва за рахунок коштів ФФБ виду А управитель здійснює в межах отриманих в управління коштів, за винятком оперативного резерву. Для ФФБ виду Б управитель здійснює фінансування будівництва у порядку, визначеному договором, у межах загальної вартості будівництва та відповідно до графіка фінансування, погоджених управителем і забудовником за кожним об’єктом будівництва. У разі, якщо обсяг фактично залучених від довірителів коштів менше обсягу, визначеного графіком фінансування, управитель здійснює фінансування будівництва за рахунок інших джерел. (Частина друга статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV (3201-15) від 15.12.2005) Облік спрямованих на фінансування будівництва коштів управитель веде за об’єктами будівництва. Забудовник зобов’язаний забезпечувати цільове використання отриманих від управителя коштів. В інтересах довірителів управитель здійснює контроль цільового використання забудовником коштів, спрямованих на фінансування будівництва. У разі зменшення обсягу підтвердженого замовлення на будівництво забудовник зобов’язаний на вимогу управителя повернути кошти на рахунок ФФБ для розрахунку з довірителями. Управитель в інтересах довірителів може перевіряти фінансовий стан забудовника, вимагати від нього надання фінансових та аудиторських звітів. Стаття 17. Використання коштів оперативного резерву, умови та порядок повернення коштів довірителям при виході із ФФБ Кошти оперативного резерву, сформованого управителем відповідно до встановлених обмежень за рахунок отриманих в управління коштів, управитель використовує для виконання таких операцій: повне або часткове повернення коштів довірителям з ФФБ; перерозподіл отриманих в управління коштів між об’єктами будівництва внаслідок здійснення довірителями операції зміни об’єкта інвестування. У разі дострокового припинення управління майном та зменшення обсягу підтвердженого замовлення на будівництво забудовник, на вимогу управителя ФФБ, зобов’язаний у визначений Правилами ФФБ строк перерахувати на рахунок ФФБ кошти для подальшого повернення довірителю. (Частина друга статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV (3201-15) від 15.12.2005) Сума коштів, що підлягає поверненню довірителю, визначається управителем виходячи з кількості закріплених за довірителем вимірних одиниць об’єкта інвестування та поточної ціни вимірної одиниці цього об’єкта інвестування на день подання заяви про вихід із ФФБ. Повернення коштів довірителю ФФБ не може здійснюватися за рахунок іншого ФФБ або власного майна банку. (Статтю 17 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 3201-IV (3201-15) від 15.12.2005) Розмір оперативного резерву банк-управитель визначає самостійно. Управитель, який не є банківською установою, визначає розмір оперативного резерву відповідно до нормативів, встановлених у нормативних актах відповідного органу, що здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя. (Статтю 17 доповнено частиною п’ятою згідно із Законом N 3201-IV (3201-15) від 15.12.2005) Стаття 18. Контроль виконання зобов’язань за договором Управитель здійснює контроль за дотриманням забудовником виконання умов та зобов’язань за договором з метою своєчасного запобігання виникненню ризикових ситуацій у процесі будівництва внаслідок дій забудовника, що можуть призвести до: змін основних технічних характеристик об’єктів будівництва; погіршення споживчих властивостей об’єктів будівництва та/або об’єктів інвестування; зростання вартості будівництва більш ніж на 20 відсотків; (Абзац четвертий частини першої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV (3201-15) від 15.12.2005) збільшення строків будівництва більш ніж на 90 днів. (Абзац п’ятий частини першої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV (3201-15) від 15.12.2005) У разі виявлення управителем ризику порушень умов договору управитель має право припинити фінансування будівництва, вимагати розірвання договору, повернення забудовником усіх спрямованих на фінансування будівництва цього об’єкта коштів, перерахування на рахунок ФФБ коштів, необхідних для розрахунків з довірителями відповідно до умов статті 17 цього Закону, що виходять із ФФБ у зв’язку із розірванням договору, а також здійснювати інші заходи щодо виконання забудовником своїх зобов’язань за договором, визначені цим Законом. (Частина друга статті 18 в редакції Закону N 3201-IV (3201-15) від 15.12.2005) Забудовник зобов’язаний на вимогу управителя протягом строку, визначеного в договорі, повернути грошові кошти на рахунок ФФБ або уступити майнові права на нерухомість, яка є об’єктом будівництва, управителю з додержанням вимог статті 10 цього Закону, якщо інше не передбачене договором. (Частину четверту статті 18 виключено на підставі Закону N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 ) Стаття 19. Взаємодія управителя ФФБ, забудовника та довірителя після введення об’єкта будівництва в експлуатацію Після введення об’єкта будівництва в експлуатацію забудовник письмово повідомляє про це управителя та надає дані щодо фактичної загальної площі об’єктів інвестування, отримані від державних органів, що здійснюють реєстрацію права власності на нерухоме майно. Управитель ФФБ надає забудовнику остаточно підтверджений обсяг замовлення на будівництво за цим об’єктом будівництва та передає йому перелік довірителів, які мають право отримати у власність закріплені за ними об’єкти інвестування. На підставі даних щодо фактичної загальної площі об’єктів інвестування довіритель за поточною ціною вимірної одиниці об’єкта інвестування здійснює остаточні розрахунки з управителем ФФБ та отримує в управителя ФФБ довідку за встановленою формою в обмін на свідоцтво про участь у ФФБ. Довідка є документом, що підтверджує право довірителя на отримання у власність закріпленого за ним об’єкта інвестування. Отриману від управителя ФФБ довідку довіритель надає забудовнику для подальшого оформлення права власності на закріплений за ним об’єкт інвестування. Оформлення права власності на житло здійснюється забудовником своїми силами та за свій рахунок. Оформлення права власності на нежитлові приміщення здійснюється довірителем самостійно та за свій рахунок на підставі документів, отриманих від забудовника. Забудовник зобов’язаний не пізніше шести місяців з дня введення об’єкта будівництва в експлуатацію передати цей об’єкт об’єднанню співвласників, або власнику, або експлуатуючій організації разом з необхідною технічною документацією. Стаття 20. Припинення управління майном та договору про участь у ФФБ Управління майном, яке здійснюється за договором про участь у ФФБ, припиняється у разі: повного виконання управителем ФФБ зобов’язань перед довірителем; відмови довірителя від участі в ФФБ; смерті довірителя — фізичної особи або ліквідації довірителя — юридичної особи; в інших випадках, передбачених Правилами ФФБ. Якщо довіритель не виконав своїх зобов’язань перед управителем ФФБ щодо внесення коштів до ФФБ, після введення об’єкта будівництва в експлуатацію управління майном припиняється. Управитель ФФБ зобов’язаний повернути кошти довірителю на умовах та у порядку, визначених Правилами фонду. Якщо довіритель виконав усі зобов’язання перед управителем ФФБ та після введення об’єкта будівництва в експлуатацію підписав акт прийому-передачі закріпленого за ним об’єкта інвестування, умови договору про участь у ФФБ вважаються виконаними та управління майном припиняється. Якщо довіритель виконав усі зобов’язання перед управителем ФФБ, але протягом двох місяців після введення об’єкта будівництва в експлуатацію без поважних причин не підписує акт прийому-передачі закріпленого за ним об’єкта інвестування, управління майном припиняється. В цьому випадку зобов’язання управителя ФФБ перед довірителем та умови договору про участь у ФФБ вважаються виконаними, за винятком зобов’язання представляти інтереси довірителя перед третіми особами та здійснювати інші дії щодо захисту його інтересів, у тому числі в суді, а також зобов’язання повернути кошти довірителю на його вимогу в разі відмови від участі у ФФБ. Стаття 21. Винагорода управителя ФФБ За перерахування коштів на фінансування будівництва управитель отримує винагороду: для ФФБ виду А управителю таку винагороду сплачує забудовник у розмірі, строки та у порядку, погоджених із забудовником при укладанні договору. За погодженням управителя та забудовника, при перерахуванні коштів на фінансування будівництва із фонду фінансування будівництва, управитель може ут
add company