Главный списокЗаконодательство

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про Положення про Міністерство охорониУ К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України ( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 317/2004 ( 317/2004 ) від 06.03.2004 ) 1. Затвердити Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України (додається). 2. Кабінету Міністрів України привести у двомісячний строк свої рішення у відповідність із цим Указом. Президент України Л.КУЧМА м. Київ, 10 лютого 2004 року N 176/2004 ЗАТВЕРДЖЕНО Указом Президента України від 10 лютого 2004 року N 176/2004 ПОЛОЖЕННЯ про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України 1. Міністерство охорони навколишнього природного середовища України (Мінприроди України) є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, заповідної справи, а також гідрометеорологічної діяльності. (Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 317/2004 (317/2004) від 06.03.2004) Діяльність Мінприроди України спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. 2. Мінприроди України у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. У межах своїх повноважень Мінприроди організовує виконання актів законодавства і здійснює контроль за їх реалізацією. Мінприроди України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України. 3. Основними завданнями Мінприроди України є: забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (земля, поверхневі води, атмосферне повітря, ліси, тваринний і рослинний світ та природні ресурси територіальних вод, континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони України), проведення моніторингу навколишнього природного середовища, поводження з відходами, небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, заповідної справи, формування національної екологічної мережі, а також гідрометеорологічної діяльності; (Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 317/2004 (317/2004) від 06.03.2004) здійснення комплексного управління та регулювання у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів (крім надр), забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, організації, охорони та використання природно-заповідного фонду України та національної екологічної мережі; (Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 317/2004 (317/2004) від 06.03.2004) здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів (крім надр), екологічну та в межах своєї компетенції радіаційну безпеку, поводження з відходами. 4. Мінприроди України відповідно до покладених на нього завдань: 1) готує пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, а також гідрометеорологічної діяльності; 2) бере участь у розробленні проектів Державної програми економічного і соціального розвитку України та Державного бюджету України; 3) розробляє і реалізує загальнодержавні та інші програми з охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, бере участь у розробленні і реалізації загальнодержавних та інших програм з відтворення та охорони природних ресурсів, а також гідрометеорологічної діяльності, сприяє розробленню регіональних програм з цих питань та координує їх виконання; 4) реалізує єдину науково-технічну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, відтворення та охорони природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, заповідної справи, формування національної екологічної мережі, бере участь у формуванні національної системи науково-технічної інформації, виступає державним замовником науково-дослідних робіт з питань, що належать до його компетенції; (Підпункт 4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 317/2004 (317/2004) від 06.03.2004) 5) координує діяльність центральних і місцевих органів виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища, відтворення та охорони природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки; 6) здійснює відповідно до законодавства державний контроль за додержанням правил, нормативів, норм, лімітів, квот у сфері використання та охорони природних ресурсів, вимог екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, в тому числі у пунктах пропуску через державний кордон України, режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду України, у сфері поводження з відходами, а також гідрометеорологічної діяльності; (Підпункт 6 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 317/2004 (317/2004) від 06.03.2004) 7) організовує та здійснює відповідно до законодавства державну екологічну експертизу; 8) організовує в межах своїх повноважень проведення моніторингу навколишнього природного середовища, створення та функціонування екологічних та інших інформаційних систем; 9) забезпечує ведення державних кадастрів рослинного і тваринного світу, бере участь у веденні державного водного кадастру; 10) бере участь у вдосконаленні системи обліку, звітності та державної статистики з питань, що належать до його повноважень; 11) затверджує або погоджує в установленому порядку правила, нормативи, норми з охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, поводження з відходами, аналізує практику їх застосування, в межах своєї компетенції бере участь у розробленні інших правил, нормативів і норм; 12) здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу та імплементації в національне законодавство норм відповідних міжнародно-правових актів, стороною яких є Україна; 13) бере участь разом з відповідними органами виконавчої влади у роботі із стандартизації, сертифікації, акредитації, метрологічного забезпечення у сфері охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, а також гідрометеорологічної діяльності; 14) видає в установленому законодавством порядку дозволи, ліміти, квоти на спеціальне використання природних ресурсів (крім надр), викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та допустимі рівні шкідливого впливу фізичних та біологічних факторів на його стан, транскордонне переміщення об’єктів рослинного та тваринного світу, а також контролює додержання умов виданих дозволів, лімітів, квот, приймає рішення щодо зупинення їх дії або анулювання; 15) є Адміністративним органом України з питань виконання вимог Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (995_129), компетентним органом для виконання цілей Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням (995_022), національним компетентним органом з питань виконання адміністративних функцій відповідно до інших міжнародних договорів; 16) видає відповідно до закону дозволи на здійснення операцій у сфері поводження з відходами та ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності у цій сфері, контролює додержання умов виданих дозволів та ліцензій, зупиняє або анулює їх дію; 17) видає дозволи на поводження з небезпечними хімічними речовинами, а також контролює додержання умов виданих дозволів, приймає рішення щодо зупинення дії або анулювання цих дозволів; 18) забезпечує погодження проектів відведення земельних ділянок для розміщення екологічно небезпечних та інших об’єктів; 19) розробляє нормативи зборів за використання природних ресурсів та забруднення навколишнього природного середовища, а також порядок їх стягнення; 20) забезпечує збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, розвиток заповідної справи, управління охороною і використанням територій та об’єктів природно-заповідного фонду України, формування національної екологічної мережі, підготовку пропозицій щодо створення нових та розширення території існуючих об’єктів природно-заповідного фонду України загальнодержавного значення, ведення Червоної книги України та Зеленої книги України; (Підпункт 20 пункту 4 в редакції Указу Президента N 317/2004 (317/2004) від 06.03.2004) 21) організовує проведення державних випробувань пестицидів та агрохімікатів вітчизняного та іноземного виробництва, здійснює в установленому порядку державну реєстрацію пестицидів та агрохімікатів і затверджує переліки пестицидів, дозволених для використання в Україні, встановлює регламенти їх застосування, здійснює акредитацію установ та організацій, які проводять державні випробування пестицидів та агрохімікатів, надає дозволи на ввезення в Україну, виробництво дослідних партій і застосування незареєстрованих пестицидів та агрохімікатів для проведення державних випробувань, наукових досліджень та в інших випадках, передбачених законодавством; 22) бере участь у плануванні та здійсненні заходів попередження та реагування на надзвичайні ситуації в частині забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки; 23) здійснює міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, заповідної справи, формування національної екологічної мережі, бере участь у підготовці та реалізації міжнародних договорів України, представляє і захищає національні інтереси України у відповідних міжнародних організаціях, координує діяльність центральних органів виконавчої влади з метою забезпечення виконання зобов’язань, що випливають з участі України в міжнародних організаціях та міжнародних договорах з питань, що належать до повноважень Міністерства; (Підпункт 23 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 317/2004 (317/2004) від 06.03.2004) 24) організовує роботу, пов’язану із залученням міжнародної технічної допомоги у сферу охорони навколишнього природного середовища і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, заповідної справи, формування національної екологічної мережі, а також гідрометеорологічної діяльності; (Підпункт 24 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 317/2004 (317/2004) від 06.03.2004) 25) забезпечує інформування органів державної влади, органів місцевого самоврядування та населення про екологічний стан територій та об’єктів, у тому числі ядерних установок і прилеглих до них територій, випадки та причини екстремального забруднення довкілля, готує разом з іншими органами виконавчої влади та подає в установленому порядку Національну доповідь про стан навколишнього природного середовища; 26) сприяє екологічній освіті та екологічному вихованню громадян, здійснює співробітництво з природоохоронними об’єднаннями громадян, затверджує положення про громадський контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища; 27) виконує у межах, визначених законодавством України, функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління; 28) бере участь у реалізації антимонопольної політики у сфері діяльності Міністерства, вносить у встановленому порядку пропозиції щодо зміни форми власності підприємств, що належать до сфери його управління, чи їх відокремлених структурних підрозділів; 29) виконує завдання щодо мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави у межах, визначених законодавством; 30) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у центральному апараті Міністерства, його територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління; 31) виконує інші повноваження та функції, передбачені законодавством. 5. Мінприроди України та посадові особи з контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки мають право: застосовувати у випадках, передбачених законодавством, економічні санкції до підприємств, установ та організацій за порушення вимог законодавства, подавати позови про відшкодування збитків і втрат, завданих унаслідок такого порушення, розглядати справи про адміністративні правопорушення; передавати правоохоронним органам за наявності підстав, передбачених законодавством, матеріали про виявлені правопорушення; залучати в установленому порядку спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій до розгляду питань, що належать до компетенції Міністерства; скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його повноважень та функцій; здійснювати видавничу діяльність з питань, що належать до сфери його повноважень та функцій; заслуховувати відповідну інформацію посадових осіб центральних і місцевих органів виконавчої влади, а також підприємств, установ та організацій, давати керівникам підприємств, установ та організацій обов’язкові для виконання приписи щодо усунення виявлених порушень законодавства з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, заповідної справи, формування національної екологічної мережі; (Абзац сьомий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 317/2004 (317/2004) від 06.03.2004) обстежувати підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, в тому числі військові та оборонні об’єкти, об’єкти органів внутрішніх справ і Служби безпеки України, з метою перевірки додержання вимог щодо охорони навколишнього природного середовища і відтворення природних ресурсів, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки; обмежувати, тимчасово забороняти (зупиняти) в установленому порядку діяльність підприємств, установ, організацій та об’єктів незалежно від форми власності або вносити до Кабінету Міністрів України відповідні подання щодо припинення діяльності, якщо вона провадиться з порушенням норм, правил і нормативів з охорони навколишнього природного середовища, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки; одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, від власників та органів, до сфери управління яких належать ці підприємства, установи та організації, пояснення, довідки, звіти про стан екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, повідомлення про аварії та їх причини, технічну та іншу документацію, а також іншу інформацію, необхідну для виконання покладених на Міністерство завдань. Працівники Мінприроди України, які здійснюють державний контроль за додержанням законодавства з питань, що належать до повноважень Міністерства, користуються правами, передбаченими законодавством. 6. Мінприроди України здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в його складі урядові органи державного управління, спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища в Автономній Республіці Крим, територіальні органи, інспекції, установи та організації, що належать до сфери його управління. 7. Мінприроди України під час виконання покладених на нього функцій взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади. Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами інших держав та міжнародними організаціями. 8. Мінприроди України у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання. Нормативно-правові акти Мінприроди України підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому законодавством. У випадках, передбачених законодавством, рішення Мінприроди України є обов’язковими для виконання центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та громадянами. Міністерство у разі потреби видає разом з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади спільні акти. 9. Мінприроди України очолює Міністр, якого призначає на посаду та звільняє з посади в установленому законодавством порядку Президент України. Міністр: 1) здійснює керівництво Мінприроди України, особисто відповідає за розроблення і реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, природних ресурсів, екологічної безпеки та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, а також гідрометеорологічної діяльності, спрямовує і координує здійснення центральними органами виконавчої влади заходів з питань, віднесених до його відання; 2) на виконання вимог законодавства в межах наданих повноважень визначає політичні пріоритети і стратегічні напрями роботи Мінприроди України та шляхи досягнення поставлених цілей; 3) подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Міністерство; 4) подає в установленому порядку Прем’єр-міністрові України пропозиції щодо кандидатур на посади перших заступників та заступників Міністра; 5) підписує нормативно-правові акти Міністерства; 6) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Міністерство; 7) погоджує проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції Міністерства; 8) вносить Кабінету Міністрів України пропозиції щодо утворення, реорганізації, ліквідації у складі Міністерства урядових органів державного управління, а також подання про призначення на посади та звільнення з посад їх керівників; 9) затверджує за поданням керівників урядових органів державного управління, утворених у складі Міністерства, граничну чисельність їх працівників, погоджує структуру, штатний розпис, кошторис видатків цих органів; 10) виконує в установленому порядку функції з управління майном, яке перебуває у сфері управління Міністерства; 11) порушує в установленому порядку питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності перших заступників та заступників Міністра; 12) вносить у встановленому порядку подання щодо відзначення державними нагородами працівників Міністерства; 13) приймає рішення щодо утворення, реорганізації, ліквідації територіальних органів Мінприроди України, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, затверджує їх положення (статути), призначає на посади та звільняє з посад у встановленому законодавством порядку їх керівників; 14) призначає на посади та звільняє з посад згідно із законодавством керівників структурних підрозділів, інших працівників центрального апарату Міністерства; 15) погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівника спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища в Автономній Республіці Крим; 16) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства. Міністр має перших заступників, у тому числі першого заступника — керівника апарату Міністерства та першого заступника у зв’язках з Верховною Радою України (далі — перші заступники) і заступників, які належать до числа керівників Міністерства. Перших заступників та заступників Міністра призначає на посади за поданням Прем’єр-міністра України та припиняє їх повноваження на цих посадах Президент України. Міністр розподіляє обов’язки між своїми першими заступниками та заступниками. Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Міністерства, його поточна робота, а також забезпечення діяльності Міністра організовується першим заступником Міністра — керівником апарату Міністерства. 10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінприроди України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Міністерстві утворюється колегія у складі Міністра (голова колегії), перших заступників і заступників Міністра, керівників урядових органів державного управління, утворених у складі Мінприроди України, за посадою, керівників структурних підрозділів Міністерства. До складу колегії можуть входити керівники інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінприроди України, та інші особи. Члени колегії затверджуються та звільняються від виконання обов’язків Кабінетом Міністрів України. Рішення колегії проводяться в життя наказами Міністерства. 11. Для розгляду наукових рекомендацій при Мінприроди України утворюється науково-технічна рада, до роботи в якій залучаються провідні вчені, фахівці-практики, представники заінтересованих центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Персональний склад зазначеної ради і положення про неї затверджує Міністр. 12. Гранична чисельність працівників центрального апарату Мінприроди України затверджується Кабінетом Міністрів України. Структуру Мінприроди України затверджує у встановленому порядку Міністр. Положення про структурні підрозділи центрального апарату Мінприроди України затверджує Міністр. Штатний розпис, кошторис видатків Мінприроди України затверджує Міністр за погодженням з Міністерством фінансів України. 13. Мінприроди України є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням. Глава Адміністрації Президента України В.МЕДВЕДЧУК
add company