Главный списокТендеры, госзакупки, торги

Про порядок організації та проведення конкурсів (тендерів) на закупівлю готових лікарських засобів установами та закладами охорони здоров'я за рахунок бюджетних коштів1. Це Положення визначає порядок організації та проведення торгів (тендерів) на закупівлю готових лікарських засобів установами та закладами охорони здоров'я за рахунок бюджетних коштів та відповідає Положенню про організацію та проведення торгів (тендерів) у сфері державних закупівель товарів (робіт, послуг), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 p. № 694 (далі - Положення), зі змінами та доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 1997 p. № 1058 "Про створення єдиної системи закупівель товарів (робіт, послуг) за рахунок коштів державного бюджету та іноземних кредитів, які залучаються під гарантії Кабінету Міністрів України", регулює порядок проведення конкурсів (тендерів) на закупівлю готових лікарських засобів за рахунок бюджетних коштів. Застосування цього Положення поширюється на операції із закупівлі готових лікарських засобів у сфері державних закупівель за рахунок бюджетних коштів усіх рівнів, позабюджетних державних фондів або іноземних кредитів, які залучаються під гарантії Кабінету Міністрів України, якщо вартість такої закупівлі дорівнює 10 000 гривень або перевищує цю суму. 2. Метою проведення конкурсів (тендерів) є забезпечення ефективного використання коштів відповідних бюджетів, виділених на охорону здоров'я, створення середовища для конкурентного розміщення замовлень і укладення контрактів, запобігання економічно необґрунтованому завищенню цін та вибір найсприятливіших умов для реалізації контрактів на закупівлю готових лікарських засобів. 3. Рішення про проведення конкурсу (тендера) приймається замовником за наявності виділених з відповідних бюджетів коштів, достатніх для закупівлі готових лікарських засобів. 4. Конкурс (тендер) організовує замовник, який визначає і формулює свої вимоги та оголошує про проведення конкурсу. Він гарантує всім постачальникам (підрядникам) - учасникам конкурсу (далі - претендентам) рівні умови участі в конкурсі, а також об'єктивність визначення переможця. 5. У конкурсах (тендерах), що проводяться згідно з цим Положенням, можуть брати участь як іноземні, так і українські підприємства, установи і організації незалежно від їх форм власності, за винятком випадків, коли відповідно до законодавчих актів або міжнародних договорів України участь у торгах обмежується на підставі державної належності. 6. Участь у конкурсі (тендері) будь-якого претендента може бути припинена у випадках, передбачених п. 18 Положення. Розділ 2 ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ Терміни та поняття, що використовуються у цьому Положенні, вживаються у такому значенні: замовник - установа або заклад охорони здоров'я, який формує замовлення, проводить конкурси (тендери), укладає контракти з переможцями конкурсу, контролює хід виконання замовлення, приймає та отримує закуплені готові лікарські засоби; конкурс (тендер) - форма розміщення замовлення на виконання робіт, послуг, поставку продукції (готових лікарських засобів), яка передбачає вибір претендента шляхом оцінки його пропозиції; запрошення на конкурс (тендер) - публікація об'яви щодо проведення конкурсу в засобах масової інформації; тендерна (конкурсна) документація - комплект документів, який містить інформацію про предмет замовлення, умови та вимоги до складання тендерної пропозиції та іншу інформацію, наведену в п. ЗО Положення і достатню для підготовки пропозицій претендентами у визначений термін; попередня кваліфікація претендентів - визначення замовником можливостей претендентів, зацікавлених у виконанні замовлення та доцільності запрошення їх для участі у конкурсі; претендент - суб'єкт господарської діяльності будь-якої форми власності, який підтвердив намір взяти участь у конкурсі і надав або збирається надати тендерні пропозиції; конкурсний комітет (конкурсна комісія) - постійний або тимчасовий орган, який формується замовником для підготовки та проведення конкурсу; тендерна пропозиція - пропозиція щодо певного об'єкта закупівлі, яка готується і надається на конкурс претендентом відповідно до вимог тендерної (конкурсної) документації; вартість пропозиції - розрахована претендентом сума коштів, за які він згоден виконати умови замовлення (частину замовлення) конкурсу; акцепт тендерної пропозиції - прийняття замовником конкурсу тендерної пропозиції та надання згоди на її оплату. Тендерна пропозиція вважається акцептованою, якщо в установлений в тендерній документації термін (але не пізніше терміну, зазначеного в абзаці З п. 13 Положення) замовником конкурсу не подано претенденту письмової відмови в акцепті тендерної пропозиції після визначення його переможцем конкурсу; експертна рада - комісія, створена спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України та Державного Комітету з медичної та мікробіологічної промисловості України, метою роботи якої є організація проведення аналізу та техніко-економічної експертизи пропозицій на закупівлю готових лікарських засобів з наданням відповідних висновків; експертна організація - організація, статутна діяльність якої передбачає проведення експертиз у галузі готових лікарських засобів, що підтверджено державним сертифікатом, і достатньою мірою забезпечена постійно оновлюваною інформаційною базою техніко-економічних даних щодо вітчизняних і зарубіжних медикаментів. Розділ З СПОСОБИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ (ТЕНДЕРІВ) Конкурси класифікуються і провадяться згідно з пп. 22, 59 Положення. Розділ 4 ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА ЗАМОВНИКА 1. Для виконання організаційної роботи, пов'язаної з проведенням конкурсу (тендера), замовник визначає відповідальних за цю роботу, формує конкурсний комітет та затверджує його склад у кількості не менш як 5 осіб. До конкурсного комітету мають входити представники замовника, а в разі потреби, залежно від очікуваної вартості контракту, і представники міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування згідно з п. 24 Положення. 2. Головою конкурсного комітету є керівник організації-замовника або уповноважена ним особа. 3. Письмово оформлені вимоги замовника, висунуті до оголошення конкурсу та затвердження замовником регламенту його проведення, є обов'язковими для виконання конкурсним комітетом. Замовник має право вимагати від претендента подання документів, які посвідчують його фінансове та економічне становище згідно з п. 19 Положення. 4. Замовник у письмовій формі подає Експертній раді з аналізу та експертизи закупівлі готових лікарських засобів (далі - Експертна рада) заявку на проведення конкурсу і обґрунтування доцільності даної закупівлі (при потребі - з висновками Експертної організації). Секретар Експертної ради протягом 5 робочих днів видає замовникові посвідчення про облік заявки на проведення конкурсу за зразком згідно з додатком 1 до цього Положення. 5. Для отримання свідоцтва про державну реєстрацію при вартості контракту, яка дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 100 тис. доларів США, замовник конкурсу подає у порядку, передбаченому п. 23 Положення, до Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі пакет потрібних документів, у т. ч. копію посвідчення про облік заявки в МОЗ. 6. Рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця приймаються на його засіданнях відкритим голосуванням простою більшістю голосів у присутності не менш ніж двох третин членів конкурсного комітету. У разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є ухвальним. 7. Рішення конкурсного комітету оформляється протоколом, який підписується усіма членами комітету, які взяли участь у голосуванні. Розділ 5 ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 1. Оголошення про проведення конкурсу публікується за заявкою замовника за умови повної підготовки тендерної (конкурсної) документації. Оголошення конкурсу без наявності свідоцтва про державну реєстрацію (посвідчення про облік заявки) є неприпустимим. 2. Інформація про конкурс доводиться до претендентів не пізніш як за 30 днів до початку проведення конкурсу шляхом публікації в газетах "Урядовий кур'єр" або "Голос України" та в іноземній пресі, зокрема - в медичних журналах, і повинна містити: повну назву і юридичну адресу замовника; найменування предмета замовлення або стислий опис продукції та вимог замовника; дату подання інформації для попереднього кваліфікування претендентів при потребі П проведення; місце і час отримання тендерної документації; місце і дату проведення конкурсу; посилання на порядок проведення конкурсу згідно з цим Положенням. 'У разі потреби замовник може розширити обсяг інформації згідно з п. 27 Положення. Розділ 6 ПРОВЕДЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРЕТЕНДЕНТІВ 1. Проведення попередньої кваліфікації претендентів здійснюється згідно з розділом 5 Положення і з нижче викладеними вимогами. 2. Для проведення попередньої кваліфікаційної оцінки претенденти конкурсу (в установлені терміни) подають до конкурсного комітету офіційний лист про намір узяти участь у конкурсі, а також заповнену анкету за зразком згідно з додатком 2 до цього Положення. У разі потреби конкурсний комітет може зажадати від претендентів надання додаткової інформації згідно з п. 20 Положення. 3. Конкурсний комітет аналізує одержану інформацію, визначає на її основі технічні, організаційні, фінансові можливості кожного з претендентів щодо виконання умов конкурсу та приймає відповідне рішення про результати проведення їх попереднього кваліфікування. 4. Після проведення попередньої кваліфікації конкурсний комітет визначає список претендентів, які можуть взяти участь у конкурсі. Перелік усіх претендентів затверджується замовником або уповноваженим ним органом чи особою. Кожному із затверджених претендентів заздалегідь надсилається офіційне запрошення до участі в конкурсі і тендерна документація. 5. Претенденти, які на вимогу замовника не пройшли попередньої кваліфікації, подальшої участі у конкурсі не беруть. Про це їх повідомляє письмово від імені замовника конкурсний комітет з відповідним обґрунтуванням протягом трьох днів після ухвалення рішення. Розділ 7 ТЕНДЕРНА (КОНКУРСНА) ДОКУМЕНТАЦІЯ 1. Вимоги до тендерної (конкурсної) документації повинні бути однаковими для всіх претендентів - учасників конкурсу, однозначними в трактуванні та містити всю потрібну інформацію. Обсяг і склад тендерної (конкурсної) документації, порядок П розроблення визначаються замовником залежно від вартості та особливостей предмета замовлення. 2. Тендерна (конкурсна) документація повинна включати такі відомості: основні вимоги замовника до технічних та цінових характеристик, обсяги і терміни поставок, виконання робіт та надання послуг; форму і термін подання пропозицій претендентами; мову, якою мають бути надані пропозиції; місце, дату, час проведення конкурсу; інші вимоги з числа наведених у п. ЗО Положення, залежно від типу та вартості контракту. 3. Тендерні пропозиції, які подаються конкурсному комітету, складаються претендентом за зразком згідно з додатком 3. 4. Гарантійний лист (тендерне забезпечення) складається претендентом за зразком згідно з додатком 4. 5. До закінчення терміну подання пропозицій замовник має право вносити зміни до форми та змісту тендерної (конкурсної) документації. У разі потреби замовник може ухвалити рішення про продовження терміну проведення конкурсу. Усі внесені до конкурсної документації зміни доводяться до відома кожного претендента. Претенденти повинні підтвердити їх одержання листом або підписаною копією телекса, телеграми, факсу. Розділ 8 ПОДАННЯ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ УЧАСНИКАМИ КОНКУРСУ 1. Пропозиції претендентів повинні відповідати вимогам, визначеним тендерною документацією. Кожний претендент може подати на конкурс тільки одну пропозицію. 2. Якщо претендент з не залежних від нього причин не зміг подати пропозицію в установлений конкурсним комітетом термін, то він може звернутися до замовника з проханням про перегляд терміну подачі пропозиції, якщо це було передбачено умовами конкурсу. 3. Тендерне забезпечення за рішенням претендента подається замовникові у формі банківської гарантії, гарантійного листа або чека з написом про прийняття його до платежу прийнятним для замовника банком, що підлягає оплаті за розпорядженням замовника. Розмір тендерного забезпечення не повинен перевищувати п'яти відсотків очікуваної вартості контракту на закупівлю готових лікарських засобів. 4. Тендерне забезпечення повертається претендентам, які не були визнані переможцями конкурсу і не одержали замовлення, протягом 10 днів після закінчення терміну дії пропозиції або з моменту виключення їх зі списку претендентів. 5. Тендерне забезпечення претендента, визнаного переможцем конкурсу, повертається йому після укладення контракту. 6. Тендерне забезпечення не повертається претенденту за умов, наведених у п. 16 Положення. 7. Пропозиції надсилаються претендентами до конкурсного комітету рекомендованим листом або здаються під розписку. Датою подання пропозиції вважається дата її реєстрації конкурсним комітетом. 8. Пропозиції претендентів, що надійшли після встановленого конкурсним комітетом терміну, не розглядаються. 9. За потреби більш ретельного, наукового обґрунтування розроблення пропозиції претендент має право звернутися до конкурсного комітету з проханням про перенесення терміну подання пропозиції. 10. У разі перенесення терміну подання пропозиції конкурсний комітет доводить це до відома всіх учасників конкурсу. 11. Пропозиція претендента вважається дійсною протягом не менш як 60 календарних днів від дати її подання, визначеної конкурсним комітетом. 12. Конкурсний комітет має право звернутися до претендентів з вимогою щодо продовження терміну дії пропозиції. У цьому разі претенденти мають право переглянути ціни на конкретні види готових лікарських засобів або відкликати тендерне забезпечення відповідно до п. 36 Положення. 13. Претендент має право в будь-який час, але до початку розгляду пропозицій претендентів конкурсним комітетом, відкликати свою пропозицію, довівши це до відома конкурсного комітету б письмовій формі. Розділ 9 ОЦІНКА І ПОРІВНЯННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРЕТЕНДЕНТІВ 1. Конверти з пропозиціями претендентів не розкриваються до визначеного замовником дня і часу проведення конкурсу. Розкриття конвертів з пропозиціями претендентів здійснюється конкурсним комітетом у присутності представників претендентів в обумовленому місці, у визначений замовником день і час. 2. Після розкриття конвертів з пропозиціями та перевірки наявності потрібних документів і відомостей конкурсний комітет складає відповідний протокол, який підписується усіма його членами. 3. Після розкриття конвертів з пропозиціями представникам претендентів не дозволяється вносити зміни до конкурсної пропозиції. У крайньому разі на запит конкурсного комітету претендент може дати лише пояснення до змісту пропозиції, не змінюючи її суті. 4. Пропозиції претендентів, які за визначенням конкурсного комітету не розглядатимуться на конкурсі, перелічуються у протоколі окремо, із зазначенням причин, з яких їх було відхилено. 5. Період оцінки пропозицій розпочинається з дня розкриття конвертів і не повинен перевищувати 7 календарних днів. Під час оцінки пропозицій конкурсний комітет має право викликати представників претендентів для пояснень, запросити додаткові відомості або документи. Період оцінки подовжується на термін, який потрібен для отримання додаткової інформації (документів). 6. Інформація про розгляд та оцінку пропозицій претендентів не повідомляється особам, офіційно не причетним до процедури оцінки пропозицій учасників конкурсу, до моменту оголошення переможця конкурсу. 7. Якщо після оцінки пропозицій конкурсний комітет дійде висновку про можливість проведення торгів з кращими умовами та найнижчими цінами, то він має право вести подальші переговори з претендентами, які надали вищезазначені пропозиції, та оголосити наступний етап проведення конкурсу. 8. Якщо конкурсний комітет отримає пропозицію зі значно нижчою ціною, то він має право провести додаткову перевірку претендента щодо можливостей виконання ним умов конкурсу. 9. Якщо нижча за ціною пропозиція учасників конкурсу перевищує розрахункову суму, то замовник може відхилити всі пропозиції претендентів, які надійшли на конкурс. 10. Замовник конкурсу (тендеру) може відхилити всі тендерні пропозиції згідно з п. 45 Положення, якщо це передбачено в тендерних документах. Розділ 10 ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ КОНКУРСУ 1. Під час визначення переможця конкурсу конкурсний комітет керується комерційними, технічними, організаційними, технологічними, фінансовими та іншими умовами, що містяться у надісланих пропозиціях. Продукція українського виробництва користується преференційною поправкою згідно з п. 41 Положення. 2. Після розгляду всіх пропозицій претендентів замовник не пізніш як за 5 календарних днів замовляє Експертній раді проведення експертизи закупівлі готових лікарських засобів і подає такі документи: заявку на проведення експертизи; копії тих пропозицій, які надійшли після оголошення конкурсу; протокол засідання конкурсної комісії з П пропозиціями. Документи реєструються в журналі обліку, який знаходиться у секретаря Ради. 3. Експертна рада із залученням експертних організацій проводить аналіз, техніко-економічну експертизу отриманих від конкурсного комітету матеріалів і не пізніш як за 10 календарних днів з дня отримання нею документів, зазначених у розділі 10 пункту 2 цього Положення, надає замовнику висновок, який враховується під час визначення переможця конкурсу. 4. Протягом 5 календарних днів після отримання висновку Експертної ради конкурсний комітет, розглянувши його на своєму засіданні, в письмовій формі направляє на затвердження до МОЗу протокол про результати проведення конкурсу при вартості контракту від 10 000 гривень до суми, еквівалентної 100 тис. де ларів США, і звіт до МЗЕЗторгу - при очікуваній вартості контракту, яка дорівнює сумі, еквівалентній 100 тис. доларів США, або перевищує п. До звіту (протоколу) разом з комплектом документів обов'язково додається висновок Експертної ради при МОЗ. Після затвердження протоколу МОЗом або звіту МЗЕЗторгом конкурсний комітет оголошує переможця конкурсу, письмово інформує про це всіх претендентів, публікує у газетах "Урядовий кур'єр" або "Голос України" відомості про результати конкурсу. 5. Документація, надана претендентами конкурсному комітету, залишається у замовника і зберігається протягом 3 років. 6. На запит будь-якого з претендентів, що брав участь у конкурсі, конкурсний комітет зобов'язаний надати йому інформацію про результати конкурсу, обставини, через які було відхилено його пропозицію, а також повідомити переможця про остаточні умови замовлення. Розділ 11 ФІНАНСУВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ Витрати на підготовку, організацію, проведення конкурсу та експертизи закупівлі готових лікарських засобів здійснюються коштом замовника конкурсу і зараховуються до вартості проекту. Для торгів, що підлягають державній реєстрації, кошторис витрат на організацію та проведення конкурсу складається замовником або уповноваженою ним організацією, затверджується замовником конкурсу, узгоджується з Мінфіном та подається до МЗЕЗторгу разом із тендерною документацією для отримання свідоцтва про державну реєстрацію торгів. Розділ 12 УМОВИ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ) ТА ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТІВ НА ЇХ ОПЛАТУ 1. Підставою для укладання договору з переможцем конкурсу на закупівлю готових лікарських засобів є затверджений МОЗом протокол - при вартості контракту від 10 000 гривень до суми, еквівалентної 100 тис. доларів США, або затверджений МЗЕЗторгом звіт - при вартості контракту, яка дорівнює сумі, еквівалентній 100 тис. доларів США або перевищує її. 2. Перерахування коштів відповідних бюджетів на оплату договорів (контрактів), укладених з постачальниками (підрядниками) - переможцями конкурсів (тендерів), здійснюється через Головне управління та територіальні органи Державного казначейства або уповноважені банки на підставі затвердженого звіту (протоколу) про результати проведення конкурсів (тендерів) та, ^зи потребі, інших умов, передбачених п. 48 Положення. Розділ 13 КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ Якщо інформація, що міститься у пропозиції, має конфіденційний характер або становить комерційну таємницю (пп. 9-10 Положення), то претендент письмово повідомляє про це конкурсний комітет. За розголошення інформації, яка становить комерційну таємницю, члени конкурсного комітету, Експертної ради та організації, які залучаються для проведення експертизи, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
add company