Главный списокЛицензирование, налоги

Пожежа на складі та її "відблиски" в облікуПожежа на підприємстві - подія далеко не з приємних, яка часом спричиняє значний збиток. Один з можливих варіантів компенсації втрат - своєчасне страхування майна. Оскільки пожежа трапляється не кожного дня, тобто подія ця надзвичайна, у бухгалтерів неминуче виникають запитання, пов'язані з обліком операцій з відображення наслідків пожежі. Наприклад, до редакції тижневика "Баланс" звернувся С. Шатилов з м. Одеси з проханням показати весь ланцюжок відображення в бухгалтерському і податковому обліку, фінансовій і податковій звітності: 1) операції зі списання на складі товару, знищеного внаслідок пожежі, яка виникла з обставин, що не залежать від СПД (загоряння електропроводки, що підтверджено актом експертизи підрозділу Державної пожежної охорони МЕС); 2) операції, пов'язаної з отриманням страхового відшкодування на користь підприємства - платника ПДВ. Згідно з П(С)БО 3 надзвичайною визнається подія, яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства, якщо при цьому не очікується, що вона буде повторюватися періодично або в кожному наступному періоді. Надзвичайною подією, зокрема, є і пожежа, яка виникла внаслідок загоряння електропроводки (техногенної аварії) на складі підприємства. Автором запитання не зазначено, який ступінь пошкодження товару: він знищений повністю або ж частково і чи проводилася його уцінка. Також не сказано, покрила сума страхового відшкодування суму втрат від пожежі в повному обсязі чи ж мали місце і невідшкодовані збитки. Тому будемо виходити з того, що: — унаслідок пожежі товар на складі знищений повністю; — для визначення розміру збитку СПД були організовані всі необхідні заходи (проведена інвентаризація, оброблені первинні документи з руху товару на складі*, виведені залишки на момент пожежі і т. д.); — страхове відшкодування отримане: — варіант А - у повному обсязі, що покрив суму втрат від пожежі; — варіант Б - в обсязі, недостатньому для покриття всіх збитків (обидва варіанти будуть нами розглянуті); — страхове відшкодування отримане в тому самому звітному періоді, у якому виникла пожежа на складі підприємства. Розглянемо, як відображаються в бухгалтерському і податковому обліку операції зі списання згорілого товару та отримання страхового відшкодування на підприємстві - платнику ПДВ. _______________ * Накладні, товарно-транспортні накладні тощо. Бухгалтерський облік і звітність Згідно з Інструкцією № 291 облік втрат, понесених підприємством у результаті пожежі, у розмірі вартості втраченого товару, який числився в залишках на підприємстві (у нашому випадку - на складі), ведеться на субрахунку 992 "Втрати від техногенних катастроф і аварій" рахунка 99 "Надзвичайні витрати". Сума страхового відшкодування втрат від надзвичайної події (пожежі) відображається на субрахунку 751 "Відшкодування збитків від надзвичайних подій" рахунка 75 "Надзвичайні доходи". Для визначення фінансового результату від надзвичайних подій по кредиту субрахунка 794 з однойменною назвою відображається дохід у сумі отриманого страхового відшкодування, а по дебету - списання витрат у розмірі вартості втраченого товару. Варіант А - фінансовий результат зводиться до нуля, тому у формі № 2 ("Звіт про фінансові результати") відображатися не буде. Варіант Б - фінансовий результат відобразить суму невідшкодованого збитку. Цю суму слід вписати в рядок 205 форми № 2 "Надзвичайні витрати". Однак тут також є свої варіанти. 1. Сума прибутку від звичайної діяльності до оподаткування (показник ряд. 170 ф. № 2) більше суми збитків від надзвичайних подій. У рядок 205 вписується сума невідшкодованого збитку від пожежі за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності підприємства внаслідок збитків від надзвичайних подій (п. 35 П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати"). При цьому розрахунок проводиться відповідно до додатка № 3 до П(С)БО 16 "Витрати". Припустимо, сума невідшкодованого збитку склала 6 000 грн. РОЗРАХУНОК суми витрат від надзвичайних подій для відображення у формі № 2 "Звіт про фінансові результати" Надзвичайні витрати, тис. грн. Ставка податку на прибуток, % Зменшення податку на прибуток у результаті збитків від надзвичайних подій, тис. грн. (гр. 1 хгр. 2 : 100) Сума надзвичайних витрат у Звіті про фінансові результати, тис. грн. (гр. 1 - гр. 3) 1 2 3 4 6 30 1,8 4,2 2. Сума прибутку від звичайної діяльності (показник ряд. 170 ф. № 2) менша збитків від надзвичайних подій. Вищенаведений розрахунок не проводиться, але в рядку 205 форми № 2 відображається сума, обчислена як різниця між сумою збитку від надзвичайних подій і сумою податку на прибуток від звичайної діяльності (показник ряд. 180). 3. Результат від звичайної діяльності до оподаткування - збиток (показник ряд. 175). Тільки в цьому випадку невідшкодовані втрати від надзвичайних подій відображаються в повному обсязі в рядку 205, за умовою прикладу - у сумі 6 тис. грн. У Примітках до фінансової звітності відображається інформація про зміст і вартісну оцінку витрат, пов'язаних з надзвичайною подією, у нашому випадку - з пожежею (п. 35 П(С)БО З, п. 32 П(С)БО 16). Якщо підприємство належить до суб'єктів малого підприємництва, то облік втрат у сумі втраченого внаслідок пожежі товару ведеться, як правило, на окремому субрахунку, наприклад 852 "Надзвичайні витрати" рахунка 85 "Інші витрати". У фінансовій звітності ("Звіт про фінансові результати" - форма № 2-м) сума отриманого страхового відшкодування відображається в рядку 060 "Надзвичайний дохід", а втрати в сумі втраченого товару - у рядку 160 "Надзвичайні витрати". Податковий облік і звітність Коригування валових витрат і податкового кредиту з ПДВ Згорілі товари не можуть бути використані в господарській діяльності, тому при складанні відомостей про балансову вартість товарних запасів згідно з додатком № 2 до Порядку № 124 балансова вартість цих товарів віднімається від балансової вартості товарних запасів на початок періоду і таким чином виключається зі складу валових витрат. Нагадаємо, що балансовою вартістю товарних запасів у податковому обліку є собівартість запасів, визначена згідно з П(С)БО 9, тобто сформована із сум, які сплачуються згідно з договором постачальнику (за вирахуванням непрямих податків), і сум витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням товарів і доведенням їх до стану, у якому вони придатні для використання в запланованих цілях. Оскільки вартість втрачених унаслідок пожежі товарів виключається зі складу валових витрат, то й суми ПДВ, нараховані (сплачені) при придбанні цих товарів, і суми ПДВ у складі інших витрат, які сформували балансову вартість згорілих товарів, також підлягають виключенню зі складу податкового кредиту (пп. 7.4.4 п. 7.4 Закону про ПДВ). У податковому обліку коригування податкового кредиту відображається: 1. У Книзі обліку придбання товарів (робіт, послуг) (далі - Книга) окремим рядком: — у графі 12 і у графі 17 - зі знаком "мінус". Не можна не помітити, що Порядком № 165 не передбачене відображення подібних коригувань у Книзі. Однак пунктом 3.4 Порядку № 166 установлено, що дані, наведені в податковій декларації з ПДВ, повинні відповідати даним бухгалтерського обліку і даним книг податкового обліку. Тому наведене коригування податкового кредиту з ПДВ у Книзі буде логічним. 2. У рядку 16 податкової декларації з ПДВ за той звітний період, у якому відбулася надзвичайна подія на підприємстві. При цьому обов'язковим є подання Розрахунку коригування сум ПДВ (додаток № 2 до податкової декларації з ПДВ). Списання застрахованих збитків Законом про прибуток установлено: "Якщо умови страхування передбачають виплату страхового відшкодування на користь платника податків - страхувальника, застраховані збитки, понесені таким платником податків, відносяться на валові витрати в податковий період їх понесення, а суми страхового відшкодування таких збитків включаються до валових доходів такого платника податку в податковий період їх отримання" (пп. 5.4.6). Із цієї норми випливає: — сума валових витрат (застраховані збитки) не може перевищувати суму валових доходів (страхове відшкодування); — не відшкодована страховою компанією сума збитку в податковому обліку не відображається; — валові витрати в сумі застрахованих збитків відображаються в тому податковому періоді, у якому такі втрати визнані застрахованими збитками на підставі відповідного акта страхової компанії, а валові доходи в сумі страхового відшкодування - у податковому періоді отримання такого відшкодування. У податковому обліку при складанні декларації про прибуток підприємства за відповідний звітний період (далі - декларація) валові витрати в сумі застрахованих збитків і валові доходи в сумі отриманого страхового відшкодування відображаються в такому порядку: — валові витрати - у рядку 31 декларації і рядку 31.8 додатка "К" до декларації (п. 4.26 і пп. 4.26.8 Порядку № 214 відповідно); — валові доходи - у рядку 8 декларації і рядку 8.5 додатка "Е" (п. 3.8 і пп. 3.8.5 Порядку № 214 відповідно). Схеми бухгалтерських проведень Відображення всіх розглянутих операцій подане в нижченаведеній таблиці із застосуванням таких значень (суми умовні): 1. За даними бухгалтерського обліку на момент виникнення пожежі первісна вартість втраченого товару на складі (без урахування ТЗВ) -48 000 грн. 2. Сума ТЗВ, яка належить до собівартості товару, втраченого внаслідок пожежі (розрахунок розподілу ТЗВ не наводиться), - 2 000 грн. 3. Сума страхового відшкодування склала: — варіант А - 60 000 грн.; — варіант Б - 54 000 грн. № з/п Зміст операції Бухгалтерський облік Податковий облік із застосуванням рахунків класу 9 Сума, грн. із застосуванням рахунків класу 8 Сума грн. Сума валов доходу грн. Сума валових витрат грн. Дебет Кредит Дебет Кредит 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Варіант А 1. Списана на надзвичайні витрати собівартість згорілого товару (без ТЗВ) 992 281 48 000 852 281 48 000 — - 48 000* 2. Списана на надзвичайні витрати сума ТЗВ, яка належить до собівартості втраченого товару 992 289 2000 852 289 2000 — - 2 000* 3. Відкоригована сума ПДВ. раніше віднесена до складу податкового кредиту: - при придбанні втраченого товару (методом "сторно") (48 000 грн. х 20 %) 641 631 9600 641 631 9600 — — Включена до складу витрат від надзвичайних подій сума відкоригованого податкового кредиту з ПДВ: 992 631 9600 992 631 9 600 — — - при оплаті (підписанні акта виконаних послуг) послуг Із транспортування товару, вар- тості вантажно-розвантажуваль- них робіт і т. д. (методом "сторно") (2 000 грн. х 20 %) 641 631 400 641 631 400 — — 4. Включена до складу витрат від надзвичайних подій сума відкоригованого податкового кредиту з ПДВ 992 631 400 992 631 400 Списана на фінансовий результат сума надзвичайних витрат від надзвичайних подій 794 992 60000 794 852 60000 60000 5. Відображена сума належного страхового відшкодування у складі надзвичайних доходів (48 000 + 2 000 + 9 600 + 400) 377 751 60000 377 751 60000 6. Зарахована на банківський рахунок підприємства сума страхового відшкодування 31 377 60000 31 377 60000 60000 7. Списана на фінансовий результат сума надзвичайних доходів від надзвичайних подій 751 794 60000 751 794 60000 * Зі складу валових витрат виробництва (обігу) виключена собівартість згорілого товару при коригуванні валових витрат згідно з п. 5.9 Закону про прибуток. Варіант В 1. Списана на фінансовий результат сума надзвичайних витрат від надзвичайних подій 794 992 60000 794 852 60000 54000 2. Відображена сума належного страхового відшкодування у складі надзвичайних доходів 377 751 54000 377 751 54000 3. Зарахована на банківський рахунок підприємства сума страхового відшкодування 31 377 54000 31 377 54000 54000 4. Списана на фінансовий результат сума надзвичайних доходів від надзвичайних подій 751 794 54000 751 794 54000 5 Відображена сума невідшкодованих збитків (60 000 - 54 000) 44 794 6000 44 794 6000 - - Перелік документів 1. Порядок № 124 - Порядок ведення обліку приросту (зменшення) балансової вартості купованих товарів (крім активів, які підлягають амортизації, цінних паперів і деривативів), матеріалів, сировини (палива), комплектуючих виробів і напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві і залишках готової продукції (у тому числі малоцінних предметів на складах), затверджений наказом Мінфіну України від 11.06.98 р. № 124. 2. Порядок № 165 - Порядок ведення книги обліку придбання товарів (робіт, послуг), затверджений наказом ДПАУ від 30.05.97 р. № 165, зі змінами. 3. Порядок №м 166 - Порядок заповнення і подання декларації з податку на додану вартість, затверджений наказом ДПАУ від 30.05.97 р. № 166, зі змінами. 4. Порядок № 214 - Порядок складання декларації про прибуток підприємства, затверджений наказом ДПАУ від 08.07.97 р. № 214, у редакції наказу ДПАУ від 21.01.98 р. № 37, зі змінами. 5. Інструкція № 291 - Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291.
add company