Главный списокЭкономика, инвестиции

Про вдосконалення організаційної та фінансової діяльності Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву при Державному комітеті у справах сім'ї та молодіВідповідно до статті 10 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 1. Затвердити Положення про порядок надання пільгового довготермінового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла та склад робочої групи з питань підготовки проектів законів та інших нормативно-правових актів про довготермінове кредитування населення (додаються). 2. Міністерству фінансів профінансувати з державних централізованих капітальних вкладень Державному комітету у справах сім'ї та молоді видатки в сумі 20000 тис. гривень для надання пільгового довготермінового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла протягом першого півріччя 1999 р. у межах коштів, передбачених на підтримку молодіжного житлового будівництва, з яких 6 відсотків фактично виділених сум спрямовується на обслуговування кредитів, виділених з державного бюджету, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів у 1999 році. 3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям: у двотижневий термін подати Фондові сприяння молодіжному житловому будівництву при Державному комітеті у справах сім'ї та молоді інформацію про об'єкти незавершеного житлового будівництва, які можуть бути використані для будівництва (реконструкції) житла молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам за рахунок зазначеного пільгового довготермінового державного кредиту; сприяти створенню разом з Всеукраїнською асоціацією «Укрмолодьжитло» консультаційних центрів Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву при Державному комітеті у справах сім і та молоді на базі регіональних відділень Фонду та їх фінансовому і матеріально-технічному забезпеченню. 4. Міністерству фінансів. Міністерству економіки під час формування показників Державного бюджету України на 2000 рік та Державної програми економічногоі соціального розвитку України на 2000 рік передбачити кошти для надання пільгового довготермінового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла. 5. Фондові сприяння молодіжному житловому будівництву при Державному комітеті у справах сім'ї та молоді забезпечити: освоєння коштів, передбачених у державному бюджеті, республіканському бюджеті Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетах для надання пільгового довготермінового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла, із спрямуванням їх на будівництво житлових будинків з високим ступенем будівельної готовності і здійснення контролю за цільовим та ефективним їх використанням; перевагу в наданні пільгового довготермінового державного кредиту на будівництво (реконструкцію) житла багатодітним молодим сім'ям. 6. Контрольно-ревізійному управлінню Міністерства фінансів за поданням Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву при Державному комітеті у справах сім'ї та молоді провести протягом першого півріччя 1999 р. перевірку використання коштів місцевих бюджетів відповідно до Положення про порядок надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 1997 р. № 1352 (Офіційний вісник України, 1997 p., частина 49, с. 51). 7. Для визначення розміру кредиту та суми його повернення позичальником, вартості житла на час розрахунку за збудоване житло з підрядником Державному комітету будівництва, архітектури та житлової політики щокварталу подавати Фондові сприяння молодіжному житловому будівництву при Державному комітеті у справах сім'ї та молоді інформацію про середню вартість 1 кв. метра загальної площі будівництва житла для фізичних осіб у регіонах України. 8. Державному комітету у справах сім'ї та молоді разом з Міністерством фінансів у двомісячний термін розробити та затвердити Інструкцію про використання коштів, що надходять від погашення кредиту та сплати відсотків за користування кредитом. ; 9. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 3 грудня 1997 р. № 1352 «Про додаткові заходи щодо реалізації молодіжної житлової політики». 10. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Міністра Кабінету Міністрів України Толстоухова А. В. Прем'єр-міністр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня І999 р. № 825 ПОЛОЖЕННЯ про порядок надання пільгового довготермінового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла Загальна частина 1. Це Положення розроблене відповідно до статті 10 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні». 2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні: Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву при Державному комітеті у справах сім'ї та молоді (далі — Фонд) —розпорядник коштів державного бюджету, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, виділених для кредитування позичальників, страхувальник ризиків, що можуть виникнути для позичальниїків у період будівництва (реконструкції) житла, замовник будівництва (реконструкції) житла для позичальнику (ків), який надає зазначені повноваження виконавчій дирекції Фонду; виконавча дирекція Фонду (далі — дирекція) — орган ; Фонду, який забезпечує роботу, пов'язану з будівництвом (реконструкцією) житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян, виконує функції розпорядника коштів, виділених для кредитування позичальників, страхувальника ризиків, що можуть виникнути для * позичальників у період будівництва (реконструкції) житла, замовника будівництва (реконструкції) житла для позичальників, делегує ці функції спеціалізованій ; будівельній організації або Молодіжному житловому І комплексу —члену Всеукраїнської асоціації «Укрмолодьжитло» (далі —Асоціація); регіональне відділення Фонду (далі — відділення) — " структурний підрозділ Фонду, якому він делегує частину своїх функцій та повноважень згідно з Положенням про регіональне відділення Фонду; банк-агент (далі — банк) — банк України, який за укладеною з дирекцією або відділенням угодою обслуговує кредит у термін, визначений кредитною угодою на ~ будівництво (реконструкцію) житла для позичальника; ;; консультаційний центр Фонду — структурний підрозділ Фонду, який створений при регіональних відділеннях ; Асоціації згідно з генеральною угодою між Фондом і ': Асоціацією за погодженням з відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а у разі створення центрів в Автономній Республіці у Крим — також з Верховною Радою Автономної Республіки Крим, надає консультації та проводить реєстрацію громадян України, які виявили бажання отримати кредит; кандидат на отримання кредиту (далі — кандидат) — ( : громадянин України, який виявив бажання отримати і кредит на будівництво (реконструкцію) житла для сім'ї, І стан якої відповідає вимогам цього Положення; анкета кандидата — документ встановленого Фондом зразка, в якому відображається соціально-економічний і стан сім'ї; журнал реєстрації анкет кандидатів — журнал встановленого Фондом зразка, що ведеться у консультаційному центрі Фонду; журнал реєстрації паспортів позичальників — журнал встановленого Фондом зразка, що ведеться у відділенні; кредитні ресурси — кошти або матеріальні ресурси у грошовому виразі, виділені у державному бюджеті, республіканському бюджеті Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетах для надання кредитів позичальникам. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, органи самоврядування можуть виділяти матеріальні та нематеріальні активи як кредитні ресурси для надання кредитів позичальникам на визначених ними умовах; кредит — кошти, що надаються позичальнику в обсязі, визначеному кредитною угодою і підлягають поверненню до відповідного бюджету на певних умовах; кредитна угода — угода, яка укладена між дирекцією (відділенням) і позичальником, визначає умови надання кредиту позичальникові, виконання позичальником зобов'язань за кредитом та сплати відсотків за користування ним, переходу права власності на збудоване (реконструйоване) житло, господарські приміщення, страхування ризиків Фонду і позичальника; попередній внесок — визначена сума коштів, що вноситься позичальником на особистий (депозитний) рахунок у банку згідно з кредитною угодою; позичальник — громадянин України, який отримав у тимчасове користування кредит на умовах платності і строковості, визначених кредитною угодою; паспорт позичальника — офіційно підтверджений Фондом документ встановленого зразка, що відображає соціально-економічний стан сім'ї позичальника та виконання зобов'язань за кредитною угодою; торги (тендер) — метод розміщення замовлення на будівництво (реконструкцію), який передбачає визначення підрядника шляхом конкурсного відбору кращої тендерної пропозиції за критеріями, що встановлюються замовником; підрядник — спеціалізована будівельна організація, визначена замовником на підставі проведеного тендеру; компанія — страхова організація, що здійснює страхування кредиту, будівництва (реконструкції) та побудованого (реконструйованого) житла; угода застави — нотаріально завірена угода застави збудованого (реконструйованого) житла, що складається на період повернення кредиту та відсотків за користування ним. 3. Правом на одержання державного пільгового довгготермінового (терміном до ЗО років) кредиту користуються молоді сім ї та одинокі молоді громадяни, які згідно із законодавством визначені такими, що потребують поліпшення житлових умов, а саме: молода сім'я, в якій вік чоловіка та дружини не перевищує 28 років; неповна сім'я, в якій мати (батько) віком до 28 років включно, має неповнолітніх дітей; одинокі молоді громадяни, вік яких не перевищує 28 ; років. 4. Кредитування будівництва (реконструкції) житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян, передбачене цим Положенням, є прямим, адресним (цільовим) і здійснюється у межах коштів, передбачених у державному бюджеті, республіканському бюджеті Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетах на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел фінансування. 5. Визначені у цьому Положенні умови надання кредиту не поширюються на громадян України, які отримують на будівництво (реконструкцію) житла кредити або банківські позики на пільгових умовах за рахунок бюджетних коштів відповідно до законодавства. 6. Фонд під час формування показників проекту Державного бюджету України на наступний рік визначає обсяг (потребу) у коштах для кредитування позичальників за рахунок державного та місцевих бюджетів. 7. Узагальнені дані про обсяг коштів для надання кредиту позичальникам з державного бюджету в установленому порядку подаються Державним комітетом у справах сім'ї та молоді Мінфіну та Мінекономіки. Аналогічні дані про кредитування за рахунок коштів республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів подаються Фондом відповідно Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, : Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям. 8. Мінфін, Мінекономіки, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації під час формування показників відповідних бюджетів на основі розрахунків, наданих Державним комітетом у справах сім'ї та молоді, передбачають обсяги коштів для кредитування позичальників та коштів на обслуговування кредитних ресурсів з виділенням їх у бюджетній класифікації окремим рядком. 9. Відповідні фінансові органи доводять Фонду обсяги кредитних ресурсів, визначених за рахунок республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів. 10. Державний комітет у справах сім'ї та молоді повідомляє Головне управління Державного казначейства ї про розподіл кредитних ресурсів за регіонами. : 11. Дирекція або відділення укладає кредитні угоди в межах виділених обсягів кредитних ресурсів, передбачених у поточному році. 12. Головне управління Державного казначейства : згідно з наказом Державного комітету у справах сім'ї та молоді та розпорядженням Фонду перераховує кошти на відповідні субрахунки відділень у регіональних управліннях Державного казначейства, які за дорученням дирекції або відділення перераховують їх на рахунки позичальників. 13. Кошти, передбачені в республіканському бюджеті Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетах на кредитування, перераховуються за розпорядженням дирекції або відділення на особисті рахунки позичальників у банку згідно з угодою, укладеною з відповідним фінансовим органом. 14. Об'єкти нерухрмості, земельні ділянки та інші матеріальні і нематеріальні активи, які виділяються дирекції або відділенню як кредитні ресурси, обліковуються у грошовому еквіваленті з подальшим поверненням згідно з умовами цього Положення. 15. Фінансування будівництва (реконструкції) житла за рахунок кредиту розпочинається банком за письмовим розпорядженням дирекції або відділення. 16. Страхування ризиків Фонду та позичальника у період будівництва (реконструкції) житла та у період виконання позичальником зобов'язань за кредитом здійснюється дирекцією відповідно до законодавства. 17. Право одержання пільгового кредиту надається позичальникові лише один раз. 18. Сума кредиту обчислюється виходячи з норми 21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім'ї та додатково 10 кв. метрів на сім'ю і включає витрати на його страхування в період будівництва (реконструкції) житла (далі — нормативна площа). Умови кредитування 19. Кредит надається за умови: 1) перебування кандидата на обліку для поліпшення житлових умов за місцем проживання (прописки); 2) проживання у сільській місцевості, якщо він відповідно до законодавства потребує поліпшення житлових умов, що підтверджено відповідними документами; 3) підтвердження кандидатом своєї платоспроможності; 4) внесення у банк на особистий рахунок не менш як 10 відсотків вартості будівництва квартири нормативної площі, якщо її фактична площа більша або дорівнює визначеній нормі, та фактичної вартості будівництва квартири, якщо її площа менша, ніж нормативна. Зазначена сума вноситься позичальником на його особистий рахунок двома частинами: не менш як 5 відсотків —безпосередньо до укладення кредитної угоди; інші кошти —при остаточному розрахунку за будівництво під час отримання документів на право користування збудованим (реконструйованим) житлом виходячи з фактичної вартості площі збудованого житла. 20. Вартість будівельно-монтажних робіт визначається за цінами, які діють на час укладення угоди про їх виконання. При цьому вартість 1 кв. метра загальної площі житла не повинна перевищувати середньої вартості, що склалася у регіоні, відповідно до даних Держбуду. 21. У разі перевищення зазначених у пунктах 18, 19 та 20 цього Положення норм позичальник сплачує за власний рахунок вартість будівництва (реконструкції) додаткової площі житла та додаткову вартість будівництва (реконструкції) нормативної площі з урахуванням витрат на страхування у терміни, визначені кредитною угодою. 22. Кредит надається дирекцією або відділенням у розмірі, визначеному в розрахунку до кредитної угоди. 23. Позичальник, який не має дітей, сплачує кредит за ставкою у розмірі 3 відсотки річної суми заборгованості за кредитом; позичальник, який має одну дитину; звільняється від сплати відсотків за користування кредитом; позичальникові, який має двох дітей, за рахунок бюджетних джерел погашається 25 відсотків суми зобов'язань за кредитом; позичальникові, який має трьох дітей — 50 відсотків суми зобов'язань за кредитом. 24. Позичальникам, які проживають у збудованому (реконструйованому) житлі в сільській місцевості, за умови їх постійної роботи у сільськогосподарському виробництві, переробній та обслуговуючих галузях агропромислового комплексу, що функціонують у сільській місцевості, в соціальній сфері села та органах місцевого самоврядування на завершальному етапі сплати зобов'язань за кредитом додатково до пільг, передбачених пунктом 23 цього Положення погашається 25 відсотків суми зобов'язань, визначеної для сплати. 25. У разі зміни статусу і складу сім'ї позичальника умови надання пільг, зазначених у пунктах 23, 24 цього Положення, починають діяти з дати підтвердження таких змін документом встановленого зразка, який позичальник у місячний термін зобов'язаний подати до дирекції або відділення. 26. Сума кредиту може змінюватися відповідно до змін вартості будівництва 1 кв. метра житла, за період будівництва. У зв'язку з цим проводяться додаткові розрахунки та вносяться зміни до кредитної угоди. Порядок оформлення І видачі кредиту 27. Реєстрація кандидатів, які відповідають вимогам цього Положення, проводиться на підставі власноручно заповненої анкети кандидата, що реєструється у журналі реєстрації анкет кандидатів. 28. Журнал реєстрації анкет кандидатів та копії анкет зберігаються у консультаційному центрі Фонду. Оригінали анкет кандидатів щомісяця передаються у відділення Фонду. ; 29. У разі потреби консультаційні центри можуть створювати свої представництва в адміністративно-територіальних утвореннях регіонів. 30. Консультаційний центр Фонду регулярно через місцеві засоби масової інформації інформує населення про хід виконання Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», про зміни та доповнення до нормативно-правових актів з питань надання кредиту. 31. Дирекція або відділення на підставі анкети кандидата та документів, що підтверджують право на одержання кредиту, формує списки та резерв позичальників з числа кандидатів. 32. Для здійснення розрахунків щодо визначення суми кредиту і підтвердження права на його одержання кандидат подає до дирекції або відділення такі документи: заяву на ім'я генерального директора Фонду або директора відділення на одержання кредиту; довідку про перебування на квартирному обліку (для громадян, які проживають у містах і селищах міського типу); довідку про склад сім'ї (форма 3); копію свідоцтва про шлюб, паспортні дані; копію свідоцтва про народження дитини; документи, необхідні для визначення платоспроможності кандидата (довідку з місця роботи дорослих членів його сім'ї із зазначенням доходу, одержаного за попередні 12 місяців), інші документи, що підтверджують доходи та видатки кандидата; витяг з рішення органу місцевого самоврядування про відведення земельної ділянки та дозвіл на забудову (для кандидатів, що будують будинки садибного типу та господарські приміщення). 33. Рішення про надання кредиту приймається дирекцією або відділенням на підставі поданих документів протягом місяця з дати отримання кредитних ресурсів. 34. Після підписання сторонами кредитної угоди кандидат набуває статусу позичальника, на сім'ю якого оформляється паспорт позичальника. Зміни умов кредитної угоди та доповнення до неї оформляються додатковою угодою між сторонами, що є невід'ємною частиною кредитної угоди, з відміткою у кредитній угоді та паспорті позичальника. 35. Фонд надає кредит виходячи з розрахунків суми, необхідної для будівництва (реконструкції) житла, на підставі кредитної угоди, списків позичальників, попередньо затверджених рішенням дирекції або відділення. 36. На підставі кредитної угоди за розпорядженням дирекції або відділення кошти для надання кредиту перераховуються Головним управлінням Державного казначейства з казначейського рахунку дирекції або відділення до банку для подальшого їх зарахування на особисті рахунки позичальників. 37. Після надходження коштів банк протягом 3 банківських днів зараховує їх на особисті рахунки позичальників згідно з розпорядженням дирекції або відділення. Інформацію про проведення зазначеної фінансової операції банк надає дирекції або відділенню. 38. Дирекція здійснює оперативний контроль за цільовим використанням відділенням і банком коштів кредиту. За допущену затримку проходження коштів кредиту банк сплачує штраф за кожний день затримки згідно з умовами угоди, укладеної між дирекцією або відділенням та банком відповідно до законодавства. 39. Фінансування будівництва (реконструкції) житла з здійснюється на підставі угоди, укладеної між дирекцією або відділенням та замовником чи замовником та підрядником, визначеним за результатами проведення ::: тендеру. 40. Фінансування будівництва (реконструкції) здійснюється банком виключно у безготівковому порядку шляхом перерахування коштів на банківський рахунок ] замовника (підрядника) за розпорядженням дирекції ! або відділення з особистого рахунку позичальника. У разі пайової участі у незавершеному будівництві передоплата здійснюється на рівні оплати частки незавершеного будівництва у розмірі 100 відсотків і авансування незавершеної частки у розмірі 50 відсотків авансу. 41. Термін використання кредиту обумовлюється у кредитній угоді і не повинен перевищувати нормативного терміну будівництва (реконструкції) житла з дня першої виплати банком замовнику (підряднику) коштів за виконані роботи з будівництва (реконструкції) житла. 42. Оформлення, облік і контроль за операціями з надання та обслуговування кредиту ведеться Фондом згідно із законодавством. Порядок погашення кредиту та відшкодування витрат на його обслуговування 43. Відповідно до кредитної угоди позичальникові на період сплати фінансових зобов'язань видаються в установленому порядку відповідні документи на право користування, володіння збудованим (реконструйованим) житлом. 44. Погашення кредиту, сплата відсотків за користування ним розпочинається позичальником після одержання документів на право користування, володіння збудованим (реконструйованим) житлом та укладення угоди про заставу житла на період погашення кредиту та відсотків за користування ним. 45. Остаточний розрахунок суми повернення кредиту проводиться виходячи з фактичної площі квартири (підтвердженої довідкою БТІ) та встановленої середньої вартості 1 кв. метра загальної площі житла в регіоні на час отримання позичальником документів на право користування, володіння збудованим (реконструйованим) житлом. Цей розрахунок оформлюється як додаток до кредитної угоди і погоджується з позичальником. 46. Розмір щоквартального платежу для погашення кредиту та сплати відсотків за користування ним визначається дирекцією або відділенням шляхом ділення суми кредиту на кількість кварталів уточненого терміну його надання з урахуванням вимог пунктів 23, 24, 26 та 57 цього Положення. 47. Погашення кредиту та сплата відсотків за користування ним проводиться позичальником рівними частинами щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом. 48. Банк перераховує зазначені кошти: на казначейський рахунок Фонду в регіональному відділенні Державного казначейства, якщо ці кошти були надані з державного бюджету; на бюджетний рахунок Фонду за розпорядженням дирекції або відділення, якщо ці кошти були видані як кредит позичальнику за рахунок інших джерел. 49. Кошти, отримані Фондом відповідно до пункту 47 цього Положення, спрямовуються за розпорядженням дирекції або відділення та використовуються як кредитні ресурси відповідно до умов цього Положення та Інструкції, розробленої і затвердженої Державним комітетом у справах сім'ї та молоді разом з Мінфіном. 50. Не внесені своєчасно платежі перераховуються на рахунок прострочених позик. За прострочені платежі з позичальника стягується пеня у розмірі, встановленому кредитною угодою. 51. За бажанням позичальника може передбачатися можливість дострокового погашення кредиту. Банк не має права перешкоджати позичальникові у достроковому погашенні кредиту і оплаті відсотків за користування ним. 52. У разі несвоєчасного перерахування коштів з державного бюджету фінансування будівництва (реконструкції) житла здійснюється за рахунок резерву кредитних ресурсів. Для цього дирекція резервує 15 відсотків кредитних ресурсів на власному казначейському рахунку з обов'язковим освоєнням їх у визначений період фінансування. 53. Банк щомісяця до 15 числа інформує дирекцію або відділення та відповідні фінансові органи про обсяги коштів: перерахованих на будівництво житла за рахунок кредитів, наданих позичальникам, наростаючим підсумком з доданням списку замовників (підрядників); одержаних в рахунок погашення кредиту з доданням списку позичальників; не внесених позичальниками в установлені терміни за зобов'язаннями з доданням списку позичальників та номерів кредитних угод; спрямованих на витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням кредиту. 54. Відділення до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, подає дирекції звіт про обсяг коштів, зазначених у пункті 53 цього Положення, виділених за рахунок державного бюджету, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів. 55. Дирекція до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, подає Мінфіну звіт про використання кредитних ресурсів. 56. Мінфін, Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування за поданими дирекцією або відділенням розрахунками на відшкодування витрат відповідно до пунктів 23 і 24 цього Положення враховують зменшення розміру повернення позичальниками коштів за кредити, надані відповідними бюджетами. ; 57. Витрати на обслуговування кредиту фінансуються ; за рахунок кредитних ресурсів у розмірі о відсотків їх ; обсягу і перераховуються з державного бюджету Головним управлінням Державного казначейства на казначейський рахунок дирекції, а у разі отримання кредитних ресурсів з інших джерел фінансування — на рахунок дирекції або відділення одночасно з перерахуванням коштів кредиту на будівництво (реконструкцію) житла для позичальників. Умови переходу права власності на збудоване (реконструйоване) за рахунок кредиту житло та господарські приміщення 58. Кредитною угодою визначаються умови переходу права власності на збудоване (реконструйоване) житло та господарські приміщення до позичальника. ; 59. Житло, побудоване за рахунок коштів кредиту, є власністю позичальника. Позичальник зобов'язаний передати у заставу побудоване житло за угодою застави на період до повного погашення наданого кредиту. 60. У разі невиконання позичальником умов кредитної угоди дирекція або відділення здійснюють заходи ; щодо стягнення заборгованості та інші дії, передбачені умовами кредитної угоди. 61. Якщо позичальник відмовляється від погашення ; кредиту на будь-якому етапі дії кредитної угоди, ця угода розривається у порядку, визначеному кредитною угодою. При цьому позичальнику згідно з умовами кредитної угоди повертаються попередній внесок та кошти, сплачені ним у порядку повернення кредиту, крім відсотків за користування кредитом. 62. Після розірвання кредитної угоди дирекція або відділення має право укласти кредитну угоду з іншим позичальником, який бере на себе зобов'язання щодо : подальшого погашення кредиту з урахуванням частини і коштів, сплаченої разом з попереднім внеском колишнім позичальником. Прикінцеві положення 63. Кредитна угода розривається за рішенням дирекції або відділення Фонду у разі: письмової заяви позичальника; невиконання позичальником умов кредитної угоди. Якщо позичальник для отримання кредиту та надання передбачених цим Положенням пільг подав документи, що містять недостовірні дані, до нього застосовуються ; санкції, передбачені законодавством. 64. Посадові особи, які допустили порушення умов і цього Положення, несуть відповідальність згідно із законодавством.
add company