Главный списокНедвижимость

Будiвельний контроль гарантованоДержавна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя є урядовим органом державного управлiння, що дiє у складi Мiнбуду i йому пiдпорядковується. Працiвники Держархбудiнспекцiї мають право безперешкодного доступу до об`єктiв будiвництва i пiдприємств, що виготовляють будiвельнi матерiали, вироби i конструкцiї, незалежно вiд форми власностi. Кабінет Міністрів України П останова вiд 18 жовтня 2006 р. N 1434 Київ Про затвердження Положення про Державну архiтектурно-будiвельну iнспекцiю Кабiнет Мiнiстрiв України п о с т а н о в л я є: 1. Затвердити Положення про Державну архiтектурно-будiвельну iнспекцiю, що додається. 2. Внести до Положення про державний архiтектурно-будiвельний контроль, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 березня 1993 р. N 225( 225-93-п ) (ЗП України, 1993 р., N 9, ст. 179; 1995 р., N 1, ст. 166; Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 19, ст. 1326), змiни, що додаються. 3. Мiнiстерству будiвництва, архiтектури та житлово-комунального господарства: внести пропозицiї щодо приведення актiв Кабiнету Мiнiстрiв України у вiдповiднiсть iз цiєю постановою; привести власнi нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цiєю постановою. Прем`єр-мiнiстр України В. ЯНУКОВИЧ Iнд. 52 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 жовтня 2006 р. N 1434 ПОЛОЖЕННЯ про Державну архiтектурно-будiвельну iнспекцiю 1. Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя (Держархбудiнспекцiя) є урядовим органом державного управлiння, що дiє у складi Мiнбуду i йому пiдпорядковується. 2. Держархбудiнспекцiя у своїй дiяльностi керується Конституцiєю( 254к/96-ВР ) i законами України, актами Президента України i Кабiнету Мiнiстрiв України, цим Положенням та наказами Мiнбуду. 3. Основними завданнями Держархбудiнспекцiї є: участь у формуваннi та реалiзацiї державної полiтики у сферi архiтектури та будiвництва; здiйснення державного нагляду i контролю у сферi архiтектури та будiвництва (далi - архiтектурно-будiвельний контроль). 4. Держархбудiнспекцiя вiдповiдно до покладених на неї завдань: 1) розробляє i подає на розгляд Мiнiстра будiвництва, архiтектури та житлово-комунального господарства: пропозицiї щодо формування державної полiтики у сферi архiтектури та будiвництва, вдосконалення законодавства з питань здiйснення архiтектурно-будiвельного контролю; проекти нормативно-правових актiв з питань здiйснення архiтектурно-будiвельного контролю; 2) органiзовує та забезпечує виконання нормативно-правових актiв з питань, що належать до її компетенцiї; 3) розробляє та затверджує органiзацiйно-методичнi документи з питань здiйснення архiтектурно-будiвельного контролю, iнших питань, що належать до її компетенцiї, органiзовує та забезпечує їх виконання; 4) здiйснює методичне та нормативне забезпечення дiяльностi iнспекцiй державного архiтектурно-будiвельного контролю у складi органiв мiстобудування i архiтектури в Автономнiй Республiцi Крим, областях, районах, мм. Києвi та Севастополi, мiстах обласного пiдпорядкування; 5) видає в установленому порядку дозвiл на виконання робiт з нового будiвництва, реконструкцiї, реставрацiї та капiтального ремонту об`єктiв (далi - будiвельнi роботи), реєструє об`єкти, на яких виконуються такi роботи (далi - об`єкти будiвництва); 6) бере участь в роботi комiсiй з прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об`єктiв, а також у розслiдуваннi причин аварiй на будiвництвi; 7) проводить перевiрку: вiдповiдностi виконання будiвельних робiт, будiвельних матерiалiв, виробiв i конструкцiй вимогам державних стандартiв, будiвельних норм i правил, технiчним умовам, затвердженим проектним рiшенням; своєчасностi та якостi проведення передбачених нормативно-технiчною i проектною документацiєю зйомок, замiрiв, випробувань, а також ведення журналiв робiт, паспортiв, сертифiкатiв та iншої документацiї; наявностi у виконавця будiвельних робiт у передбачених законодавством випадках сертифiкатiв на будiвельнi матерiали, вироби i конструкцiї; додержання встановленого порядку прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об`єктiв; 8) розглядає питання про правопорушення у сферi мiстобудування з прийняттям вiдповiдних рiшень; 9) здiйснює методичне забезпечення дiяльностi служб контролю будiвельних органiзацiй i пiдприємств, що виготовляють будiвельнi матерiали, вироби i конструкцiї; 10) проводить аналiз та узагальнення результатiв контролю за якiстю виконаних будiвельних робiт, будiвельних матерiалiв, виробiв i конструкцiй, розробляє та подає вiдповiдним органам пропозицiї щодо вдосконалення державних стандартiв, будiвельних норм i правил; 11) здiйснює у передбачених законодавством випадках контроль за дотриманням сторонами зобов`язань за договором пiдряду на виконання будiвельних робiт, проводить аналiз i узагальнення результатiв контролю та iнформує про них Мiнбуд; 12) забезпечує вивчення i впровадження у практику досягнень вiтчизняної та зарубiжної науки i технiки з питань архiтектурно-будiвельного контролю; 13) провадить iнформацiйну дiяльнiсть, забезпечує висвiтлення актуальних проблем архiтектурно-будiвельного контролю в засобах масової iнформацiї; 14) бере участь в органiзацiї навчання, пiдвищення квалiфiкацiї, пiдготовки та перепiдготовки фахiвцiв, що здiйснюють архiтектурно-будiвельний контроль; 15) вживає заходiв до налагодження зв`язкiв з вiдповiдними органами iноземних держав, забезпечує вивчення їх досвiду для врахування у процесi вдосконалення державних стандартiв, будiвельних норм i правил; 16) здiйснює вiдповiдно до законодавства мiжнародне спiвробiтництво з питань, що належать до її компетенцiї. 5. Держархбудiнспекцiя має право: 1) в установлених законодавством випадках проводити перевiрку об`єктiв будiвництва i пiдприємств, що виготовляють будiвельнi матерiали, вироби i конструкцiї, незалежно вiд форми власностi щодо додержання вимог законодавства з питань, що належать до її компетенцiї; 2) одержувати в установленому законодавством порядку вiд органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй iнформацiю, необхiдну для виконання покладених на неї завдань; 3) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенцiї; 4) залучати спецiалiстiв органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ та органiзацiй (за погодженням з їх керiвниками) для розгляду питань, що належать до її компетенцiї; 5) давати у межах своїх повноважень замовникам, проектним i будiвельним органiзацiям, пiдприємствам, що виготовляють будiвельнi матерiали, вироби i конструкцiї, обов`язковi для виконання приписи щодо усунення фактiв порушення вимог законодавства, державних стандартiв, будiвельних норм i правил, технiчних умов, затверджених проектних рiшень, мiсцевих правил забудови населених пунктiв; вносити замовникам пропозицiї щодо припинення фiнансування об`єктiв будiвництва на перiод до усунення виявлених у результатi здiйснення архiтектурно-будiвельного контролю недолiкiв; 6) залучати незалежних експертiв i спецiалiзованi органiзацiї для проведення перевiрок i пiдготовки висновкiв з питань, що належать до їх компетенцiї; 7) вимагати у випадках, визначених законодавством, вiд замовникiв, пiдрядникiв, пiдприємств, що виготовляють будiвельнi матерiали, вироби i конструкцiї, вибiркового розкриття окремих конструктивних елементiв будинкiв i споруд, проведення зйомок i замiрiв, додаткових лабораторних та iнших випробувань будiвельних матерiалiв, виробiв i конструкцiй; 8) одержувати вiд замовникiв, проектних та будiвельних органiзацiй i пiдприємств, що виготовляють будiвельнi матерiали, вироби i конструкцiї, нормативно-технiчну, проектну та iншу документацiю, необхiдну для виконання покладених на них функцiй; 9) зупиняти будiвельнi роботи, що не вiдповiдають вимогам законодавства, державних стандартiв, норм i правил, технiчним умовам, затвердженим проектним рiшенням, мiсцевим правилам забудови населених пунктiв або проводяться без дозволу на їх виконання, а також виробництво i застосування в будiвництвi будiвельних матерiалiв, виробiв i конструкцiй, виготовлених з порушенням вимог державних стандартiв; одержувати вiд замовникiв, проектних та будiвельних органiзацiй i пiдприємств, що виготовляють будiвельнi матерiали, вироби i конструкцiї, письмовi пояснення щодо причини допущення порушень; 10) вносити органам лiцензування пропозицiї щодо анулювання в суб`єктiв господарювання, якi допускають порушення вимог законодавства, державних стандартiв, будiвельних норм i правил, технiчних умов, затверджених проектних рiшень, мiсцевих правил забудови населених пунктiв, лiцензiї на право провадження певних видiв господарської дiяльностi у будiвництвi; 11) одержувати вiд замовникiв, будiвельних органiзацiй i пiдприємств, що виготовляють будiвельнi матерiали, вироби i конструкцiї, а також органiв державної статистики данi про введення в дiю основних фондiв, реалiзацiю готової продукцiї; 12) повiдомляти органи державної статистики про факти порушення встановленого порядку прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об`єктiв, а також про реалiзацiю будiвельних матерiалiв, виробiв i конструкцiй, що не вiдповiдають вимогам державних стандартiв; 13) скасовувати рiшення, прийнятi iнспекцiями з порушенням норм законодавства; 14) складати протоколи про правопорушення у сферi мiстобудування i накладати штрафи вiдповiдно до законодавства; 15) передавати до органiв прокуратури, органiв дiзнання i досудового слiдства акти перевiрок та iншi матерiали про дiяння, в яких вбачаються ознаки злочину. Працiвники Держархбудiнспекцiї мають право безперешкодного доступу до об`єктiв будiвництва i пiдприємств, що виготовляють будiвельнi матерiали, вироби i конструкцiї, незалежно вiд форми власностi. 6. Держархбудiнспекцiя у своїй дiяльностi взаємодiє з iншими органами виконавчої влади, що здiйснюють контроль за додержанням природоохоронних, санiтарно-гiгiєнiчних, протипожежних, охорони працi та iнших вимог, передбачених законодавством. 7 Держархбудiнспекцiя видає у межах своїх повноважень накази органiзацiйно-розпорядчого характеру з питань, що належать до її компетенцiї, та контролює їх виконання. 8. Держархбудiнспекцiю очолює начальник, який призначається на посаду i звiльняється з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Мiнiстра будiвництва, архiтектури та житлово-комунального господарства. Начальник Держархбудiнспекцiї є членом колегiї Мiнбуду. 9. Начальник Держархбудiнспекцiї має двох заступникiв, у тому числi одного першого, якi призначаються на посаду i звiльняються з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Мiнiстра будiвництва, архiтектури та житлово-комунального господарства, погодженим з начальником Держархбудiнспекцiї. 10. Начальник Держархбудiнспекцiї: 1) здiйснює керiвництво дiяльнiстю Держархбудiнспекцiї, несе персональну вiдповiдальнiсть перед Кабiнетом Мiнiстрiв України i Мiнiстром будiвництва, архiтектури та житлово-комунального господарства за виконання покладених на неї завдань; 2) призначає на посаду i звiльняє з посади керiвникiв структурних пiдроздiлiв та iнших працiвникiв Держархбудiнспекцiї, крiм своїх заступникiв; 3) розподiляє обов`язки мiж заступниками, керiвниками структурних пiдроздiлiв Держархбудiнспекцiї; 4) притягає до дисциплiнарної вiдповiдальностi керiвникiв структурних пiдроздiлiв та iнших працiвникiв Держархбудiнспекцiї, крiм своїх заступникiв; 5) пiдписує накази Держархбудiнспекцiї, органiзовує перевiрку їх виконання; 6) затверджує положення про структурнi пiдроздiли Держархбудiнспекцiї; 7) здiйснює iншi повноваження, передбаченi законодавством та цим Положенням. 11. Для узгодженого вирiшення питань, що належать до компетенцiї Держархбудiнспекцiї, обговорення найважливiших напрямiв її дiяльностi в iнспекцiї може утворюватися колегiя у складi начальника (голова колегiї), його заступникiв, керiвникiв структурних пiдроздiлiв. Персональний склад колегiї та положення про неї затверджуються Мiнiстром будiвництва, архiтектури та житлово-комунального господарства. Рiшення колегiї проводяться в життя наказами Держархбудiнспекцiї. 12. Граничну чисельнiсть працiвникiв Держархбудiнспекцiї в межах граничної чисельностi працiвникiв Мiнбуду, визначеної Кабiнетом Мiнiстрiв України, затверджує за поданням її начальника Мiнiстр будiвництва, архiтектури та житлово-комунального господарства. 13. Структуру Держархбудiнспекцiї затверджує її начальник за погодженням з Мiнiстром будiвництва, архiтектури та житлово-омунального господарства. 14. Штатний розпис i кошторис Держархбудiнспекцiї затверджує її начальник за погодженням з Мiнiстром будiвництва, архiтектури та житлово-комунального господарства i Мiнфiном. 15. Держархбудiнспекцiя фiнансується за рахунок державного бюджету у межах коштiв, передбачених на утримання Мiнбуду. 16. Умови оплати працi працiвникiв Держархбудiнспекцiї визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України. 17. Держархбудiнспекцiя є юридичною особою, має самостiйний баланс, реєстрацiйнi рахунки в органах Державного казначейства, печатку iз зображенням Державного Герба України i своїм найменуванням. ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 жовтня 2006 р. N 1434 ЗМIНИ, що вносяться до Положення про державний архiтектурно-будiвельний контроль( 225-93-п ) 1. Абзац другий пункту 2 викласти у такiй редакцiї: "Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя (Держархбудiнспекцiя) - урядовий орган державного управлiння у складi Мiнбуду". 2. У пунктi 3: у пiдпунктi 1 слово "Держкоммiстобудування" замiнити словом "Мiнбудом"; у пiдпунктi 8 слово "Держбуд" замiнити словом "Мiнбуд". 3. Пункт 6 викласти у такiй редакцiї: "6. Повноваження Держархбудiнспекцiї визначаються Положенням про неї, яке затверджує Кабiнет Мiнiстрiв України". 4. У пунктi 9 слова "за формою та в термiни, встановленi Держкоммiстобудування" замiнити словами "згiдно з установленими нею формою та строками".
add company